Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Hur påverkar rankingslistor era strategier?

Listor som rankar lärosäten efter olika kriterier avlöser varandra. Tentakel kollar hur de påverkar högskolevärldens strategier.
– Vi utvecklar våra strategier och arbetar oberoende av olika rankinglistor. Däremot är vi inte ointresserade av utfallet av de internationella rankinglistorna, i synnerhet inte av de som av olika anledningar har störst genomslagskraft. Det krävs förstås en analys och förståelse för de bakomliggande kriterierna för rankinglistornas utfall för att se vad som kan vara av intresse för och som kan sammanfalla med vårt långsiktiga strategiarbete. Vi kan och bör inte utesluta att en del kriterier som påverkar vår egen placering på listorna faktiskt kan visa på förhållanden som är relevanta i vårt eget utvecklingsarbete.
Lena Gustafsson - Rektor, Umeå universitet
lars H
Lars H, 40 br
– Rankingslistor påverkar inte Högskoleverkets strategier överhuvudtaget. Däremot försöker Högskoleverket att hålla sig underkunnigt om de mest frekventa rankninginstitutionerna och deras verksamhet, eftersom rankning är en del av den verklighet som universitet och högskolor idag lever i. Rankingsinstitutionernas verksamhet har dessutom några likheter med Högskoleverkets utvärderingar.
Lars Haikola - Universitetskansler
Peter Honeth80
PH40
– Rankninglistor som kommer från externa aktörer är alltid intressant läsning för oss som är verksamma i sektorn, men när vi utformar högskole- och forskningspolitiken gör vi givetvis egna bedömningar. Vi menar dock att det måste bli ett större fokus på kvalitet i både högre utbildning och forskning och har därför infört kvalitetskomponenter i resurstilldelningen.
Peter Honeth - Statssekreterare, utbildnings-departementet
PF80
PF40
– Det är ett faktum att rankinglistor, baserade på i högsta grad skilda och ofta oklara kriterier och därmed också tveksam kvalitet, får stor uppmärksamhet. Detta är något vi måste förhålla oss till. Det vore dock förödande om universitetens strategier drevs av rankinglistor. Generellt lämpar sig kriterierna bäst på de medicinska, tekniska och naturvetenskapliga områdena och mindre bra eller inte alls på de humanistiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena. Göteborgs universitet har en stor verksamhet inom de senare, vilket vi ser som en styrka och en kvalitetsfaktor för universitetets utveckling inom forskning och utbildning. Att låta dagens rankingkriterier styra skulle snarare motverka än stödja.

– Vår strategi bygger på att tillvarata vår bredd och bygga konkurrenskraftiga miljöer runt forskning, utbildning och samverkan, så kallade kompletta miljöer. Dagens rankinglistor premierar vare sig flerdisciplinär verksamhet eller kompletta miljöer. Kvalitetsuppföljning är viktigt och utvärderingar sker ständigt i peer-reviewsystemet. Högskoleverket granskar våra utbildningar. Vi har utvärderat vår forskning internationellt och skapar nu ett utvärderingsredskap för våra utbildningar och har sedan många år regelbundna kvalitetsrevisioner. Detta är vägledande för våra strategier.

Pam Fredman - Rektor, Göteborgs universitet
KFM80
KFM40
– Visst är det svårt att ignorera rankningslistorna, men som grundval för strategi lämpar de sig dåligt! Vår strategi är mer långsiktig, robust och måste kunna operationaliseras, medan vissa rankningskriterier, som till exempel antal Nobelpristagare, har föga relevans för den strategi vi måste kunna luta oss på i vardagen. Att vi är konkurrensutsatta, till exempel genom dessa listor, är vi däremot väl medvetna om. Det är grundbulten i vår nuvarande strategiska plan.

– Självfallet påverkar rankningslistorna oss indirekt. Eftersom de är så lätt tillgängliga kommer de säkert att få större betydelse i framtiden, t ex när studenter, forskare och finansiärer bedömer oss. Vi måste vara beredda att snabbt kunna tillhandahålla relevanta nyckeltal till de aktörer som genomför rankningar. Om det funnes en rankinglista som bedömer likartade kriterier, som vi själva bedömer som relevanta, är de förstås av större intresse för oss. En sådan är initiativet från Europakommissionen som nu drivs inom EUA.

Karin Fälth-Magnusson - T f rektor, Linköpings universitet
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.