Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Rektorskandidaten som är vetenskapsfientlig

Sören Holst.

Olle Häggström.

DEBATT
Den 17 december 2009 beslöt styrelsen för Södertörns högskola att till regeringen föreslå att Moira von Wright förordnas som ny rektor från och med den 1 juli i år. I pressmeddelandet från Södertörn uppges att regeringen väntas ta beslut inom 6-8 veckor, det vill säga vilken dag som helst nu.

Med tanke på den direkt vetenskapsfientliga sanningsrelativism som von Wright tidigare givit uttryck för, finner vi förslaget anmärkningsvärt. I artikeln Varför vill Södertörnshögskola ha en vetenskapsfientlig rektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Newsmill den 7 januari lyfte vi fram några exempel på den egendomliga kunskaps- och vetenskapssyn som framkommer i hennes rapport Genus och textlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 1998.

Fysikämnets karaktär befinnes problematiskt

I rapporten granskas ett antal fysikläroböcker ur ett jämställdhetsperspektiv, och själva fysikämnets karaktär befinnes problematiskt. Genom ambitionen att slå fast vad som är sant  och vad som inte är sant förmedlar böckerna budskapet att "fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv". Detta påstås i sin tur innebära ett förtryck av "den som tror på sitt vardagskunnande, den som lyssnar till sina erfarenheter och känslor", det vill säga i von Wrights föreställningsvärld företrädesvis flickor. Rapporten utgår nämligen från en uppfattning om pojkars och flickors olika "lärandestilar", där pojkars lärande karaktäriseras av logik, argumentation och analys, i motsats till flickors lärande som söker förankring i den egna erfarenheten och vardagen samt speglar ett intresse för kommunikation och relationer. 

När en av läroböckerna avfärdar astrologi som ovetenskap läser von Wright detta som "en metafor för vardagstänkandets ovetenskaplighet", vilket därmed verkar alienerande på flickor. Slutsatsen von Wright landar i blir att "påbjudandet av snäv kunskap med en given mening inte [är] förenligt med skolans jämställdhetssträvanden" och vidare att "en genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort". Harmset förklarar hon att läroböckerna framställer "naturvetenskaplig kunskap [...] som sannare och riktigare än andra kunskapsformer" och att de därför "bidrar till återskapandet av de orättvisor som jämställdhetssträvandena försöker att råda bot på".

I Newsmill-artikeln undrar vi om von Wright fortfarande står för dessa resonemang, som vi uppfattar som såväl relativistiska som sexistiska. I annat fall vore det önskvärt att hon gjorde ett tydligt avståndstagande innan hon tillträder som rektor, så att vi inte hamnar i den märkliga situationen att en svensk högskola får en dokumenterat vetenskapsfientlig rektor. Vi ställde också en uppfordrande fråga till Södertörns högskolestyrelse om hur de ser på saken. Något svar har vi ännu inte fått vare sig från von Wright eller från styrelsen, men vi väntar fortfarande ivrigt.

Sören Holst.
Doktor i teoretisk fysik, Stockholms universitet
Olle Häggström
Professor i matematisk statistik, Chalmers

Datum: 2010-01-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.