Tentakel

Ingen utrustning för enskilda forskare

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Lars Börjesson.

Liksom tidigare år utlyser Vetenskapsrådet 2009 medel till Dyrbar vetenskaplig utrustning, Planeringsbidrag för ny infrastruktur och Stora databaser. Däremot kommer rådet inte längre att finansiera utrustning för enskilda forskare eller grupper. 

För att utrustning ska kunna få bidrag måste den klassas som infrastruktur, det vill säga att den är en förutsättning för världsledande forskning och kan användas av många forskare nationellt eller internationellt.
 
– Vetenskapsrådet har fått ett förändrat uppdrag i den senaste forsknings- och innovationspropositionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det handlar om stödet till infrastruktur, konstaterar Lars Börjesson, huvudsekreterare vid kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI. Vi ska fokusera på infrastrukturer på nationell och internationell nivå medan lärosätena får ansvaret för de egna forskarnas behov av utrustning. Men redan beviljade bidrag påverkas inte av de nya riktlinjerna utan kommer självklart att betalas ut under kontraktstiden.
 

Nationell överblick


 
Den forskningsinfrastruktur som kan få stöd via Vetenskapsrådet används såväl i grundforskning som i mer tillämpad eller behovsmotiverad forskning. De statliga forskningsfinansiärerna är överens om att KFI är det gemensamma forumet för att bedöma och ta fram strategier för infrastruktur och FAS, Formas och Vinnova nominerar ledamöter till KFI.
– KFI arbetar strategiskt och långsiktigt. Ett viktigt verktyg är den vägvisare, "Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen", som KFI tagit fram och uppdaterar regelbundet. Där presenteras infrastrukturer som är identifierade som viktiga verktyg för den svenska forskningens utveckling och för att uppnå kvalitet på lång sikt, berättar Lars Börjesson .

 


Riktad utlysning till redan prioriterade infrastrukturer

För de infrastrukturer som finns med i "Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen" öppnar i mars en riktad engångsutlysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till de projekt som är så långt framskridna i sin planering att uppbyggnad eller drift kan starta senast under 2010. Efter en hearing kommer de ansökningar som går vidare att granskas ur ett internationellt perspektiv av en expertpanel.
 

Strategiska satsningarna får användas för infrastrukturstöd

Inom ramen för de 20 strategiska satsningalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterr som också kom i forskningspropositionen kan landets rektorer ange behov av infrastruktur.
– Här gäller det att motivera vilken forskningsinfrastruktur som kan bli avgörande för områdets långsiktiga utveckling och för att forskningen ska nå en internationell toppnivå, avslutar Lars Börjesson.

Anna-Karin Svenningsson


Datum: 2009-03-02
Skriv ut