Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Satsning på civil FoU ökar efterfrågan på forskarkompetens

<span class="bldtextfoto">Foto: VINNOVA</span>Lunds nye rektor Per Eriksson tror att efterfrågan på forskarkompetens skulle öka om staten satsar mer på civlila forskningsprojekt.

DEBATT
Hur kan vi på bästa sätt utveckla konkurrenskraften i näringsliv och akademi genom samspel och personrörlighet mellan dem?
  • För det första är man alltmer ömsesidigt beroende i den globala och kunskapsbaserade ekonomin. Näringslivet behöver rekrytera och upprätthålla toppkompetens inom forskning och utveckling. Akademin behöver näringslivet för att få tillgång till utmanande frågeställningar med stor marknadspotential och man behöver också växelverka med företagens forskarkompetens och dess marknadsrelevanta problemställningar. Här är det helt avgörande att man ger sig på rätt problem. En klassisk forskare kan till exempel tro att det viktigaste problemet är att öka ett systems verkningsgrad men den avgörande problemformuleringen kan i stället vara att utforma konstruktionen och materialvalet så att man kan tillverka systemet för halva kostnaden. Den senare problemformuleringen kan också faktiskt adressera flera fundamentala vetenskapliga frågeställningar.

 

  • För det andra så skall man utgå från att det behövs många olika sätt för att i olika situationer förbättra samspel och personrörlighet mellan näringsliv och akademi. Låt mig ge några exempel på sådana arbetssätt och instrument för att främja detta samspel för ömsesidigt utbyte:

Ett viktigt arbetssätt och instrument är uppbyggnad och satsning på långsiktiga och internationellt starka forsknings- och innovationsmiljöer på våra lärosäten. Detta är miljöer som både uppfyller kraven på vetenskaplig excellens och på engagemang och behov från näringslivet. Exempel på sådana satsningar är programmen Berzelii Center från VR och VINNOVA samt VINN Excellence Center från VINNOVA. I dessa centra måste näringslivet delta med resurser och egen kompetens samt arbeta långsiktigt för att bygga upp ömsesidigt förtroende och förståelse för utmaningar, arbetssätt och problemställningar inom såväl akademi som näringsliv.

Rörlighet är meriterande

De klassiska formerna med industridoktorander respektive adjungerade professorer är också viktiga att ta till vara och utveckla till exempel även för industri-postdok. Det är ytterst angeläget att man från båda sidor förstår och bejakar att samspel och personrörlighet är starkt meriterande och absolut inte motsatsen. Forskningsfinansiärerna har naturligtvis också här uppgiften att ekonomiskt främja detta utbyte och då även att kvalitets- och konkurrensutsätta olika initiativ.

Ser man sedan övergripande på det svenska forsknings- och innovationssystemet så är det relativt starkt men främst då på "input-sidan" och svagare på "output" i form av ökad tillväxt och konkurrenskraft. Vad beror detta då på och vad kan man göra från statens sida? Min uppfattning är att statens forsknings- och innovationssatsningar främst och relativt ensidigt främjar utbud av forskarkompetens och forskningsresultat till näringsliv och samhälle. Vi arbetar betydligt mindre med att stimulera efterfrågan på forskarkompetens och forskningsresultat.

Medel från staten är i mycket begränsad omfattning riktade till samarbete mellan näringsliv och akademi och i ännu mindre omfattning riktade direkt till näringsliv och samhälle som mottagare av statliga FoU-anslag. Här är en viktig orsak till varför vi har liten andel FoU i våra små och medelstora företag och liten efterfrågan i form av forskningskontrakt från näringslivet till våra lärosäten.

Satsa mer på civil FoU

Om staten i Sverige gjorde som i Finland skulle vi satsa ytterligare drygt 2 miljarder kronor per år riktade till civila FoU-projekt i företag och mer än hälften till små och medelstora företag i olika konkurrensutsatta och kvalitetsgranskade FoU-program där företagen måste satsa minst lika stora resurser. Detta skulle, är jag övertygad om, radikalt öka avkastningen i tillväxt på våra FoU-investeringar och även radikalt öka efterfrågan på forskarkompetens och forskningsresultat från lärosäten och forskningsinstitut. Detta är enligt min uppfattning den enskilt viktigaste åtgärden som staten behöver göra för att stärka det svenska systemet. Den kommer också med all säkerhet att stimulera rörlighet av forskare mellan näringsliv och akademi.

I de tider som vi nu möter med finansiella kriser och lågkonjunktur är det särskilt viktigt för staten att stimulera fortsatta och ökade FoU-insatser i näringsliv och samhälle. I annat fall riskeras att företagen prioriterar bort FoU i olika sparprogram eftersom FoU endast ger effekter på längre sikt. Så nu är det verkligen viktigt med en statlig FoU-stimulans till näringslivet!

Per Eriksson
Ny rektor för Lunds universitet, tidigare generaldirektör för Vinnova

Datum: 2009-02-03
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.