Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: StockXpert</span>Precis som ett lackmuspapper indikerar surhetsgraden, kommer bibliometriindikatorn att visa hur universiteten ligger till publiceringsmässigt.

Indikatorn som ger universiteten pengar

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span>Staffan Karlsson jobbar med fördelningsmodellen för en del av de konkurrensutsatta fakultetsmedlen.

<span class="bldtextfoto">Foto: Hans M Karlsson</span>Enligt Kerstin Norén, rektor för Karlstads universitet, missgynnas de nya universiteten när bibliometri ligger till grund för pengafördelningen.

Vetenskapsrådet håller på att ta fram en bibliometriindikator för den konkurrensutsatta delen av basanslagen till lärosäten i forskningspropositionen.
– De nyare universiteten missgynnas systematiskt, säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstad universitet.
Den 28 januari klubbade riksdagen genom forsknings- och innovationspropositionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som innebär en nivåökning på fem miljarder till svensk forskning 2012.
Från och med i år ska tio procent av statens fasta forskningsresurser till universitet och högskolor fördelas i konkurrens – hälften utifrån en bibliometriindikator och hälften utifrån hur mycket forskningspengar lärosätet får från externa finansiärer.

Testkör indikatorn

Vetenskapsrådet har fått uppdraget att ta fram det bibliometriska fördelningsunderlaget för 2010, till slutet av april. Sedan är det regeringen som tar beslutet om pengarna.
 
– Just nu analyserar vi och testkör en indikator som bygger på den modell som fördes fram i Dan Brändströms resursutredninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och som utvecklats vidare i en rapport från Högskoleverket, säger Staffan Karlsson, chef för Vetenskapsrådets enhet för statistik och analys.

Uppgifter i databas


 
Huvudsakligen handlar det om antalet publiceringar i vetenskapliga tidskrifter och hur ofta publikationerna citeras av andra forskare. Utifrån uppgifter i Vetenskapsrådets databas, som bygger på den internationella databasen Web of Sciencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ska bibliometriindikatorn ge en bild av hur medlen bör fördelas till de olika lärosätena, procentuellt.
 
– Ambitionen är att efter grundliga diskussioner med berörda parter ta fram en fördelningsmodell som är begriplig och tydlig.
I uppdraget ingår också att kvalitetssäkra den föreslagna fördelningsmodellen.
 
Trots att indikatorn bygger på enskilda forskares prestationer inom olika ämnesområden, kommer universiteten och högskolorna att själva kunna fördela pengarna fritt internt.

Nya universitet missgynnas

– Visst är konkurrens mellan universiteten bra, men de nyare universiteten missgynnas systematiskt av kvalitetsindikatorer som bygger på citeringsindex, säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstad universitet. Det tar lång tid att bygga upp en forskningsverksamhet som ger citeringar, kanske 20-25 år, och vi har bara funnits i tio år, säger hon, övertygad om att kvaliteten inte sitter i storleken.
 
Med tanke på att fem procent av de konkurrensutsatta basanslagen baseras på förmågan att attrahera andra finansiärer, missgynnas de små universiteten dubbelt, menar hon, eftersom de har mindre andel externa medel (cirka 40 procent) än de äldre (cirka 50 procent). Denna skillnad inverkar dessutom på den bibliometriska indikatorn, eftersom publiceringar/citeringar i stor utsträckning kommer till inom ramen för externa anslag.

Ett led mot färre universitet

– Följden blir en kraftig utarmning av forskningen vid de nyare universiteten, säger Kerstin Norén, som tillsammans med rektorerna för Mittuniversitetet och universiteten i Örebro och Växjö undertecknat debattartikeln "Orättvisa mätmetoder hotar nya universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" i Dagbladet (22/1 2009).

På sikt innebär de konkurrensutsatta basanslagen att de bästa universiteten får mer pengar och de sämre får mindre, vilket är ett led mot färre men större universitet, som Anders Flodström pläderade för när han tillträdde som Högskoleverkets kansler sommaren 2007.

Fotnot: Läs också artikeln Forskningsproppen ger mer fakultetsmedelöppnas i nytt fönster i Tentakel Nr 8 2008.

Eva Barkeman

Datum: 2009-02-03
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.