Tentakel

Så säger högskolelagen om bisysslor

3 kap. 7 § Högskolelagen (1992:1434):
En lärare vid högskola får vid sidan av sin anställning som lärare ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområdet, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan.

Lärare är enligt 4 kap. 32 § Högskoleförodningen skyldiga att hålla universitetet underrättat om alla sådana bisysslor som har anknytning till ämnesområdet för lärarens anställning.

Sådan redovisning skall lämnas av professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter, forskarassistenter, timlärare och gästlärare under förutsättning att läraren i fråga inte omfattas av chefsavtalet. Redovisningsskyldigheten omfattar lärare med minst 50 procent av heltidstjänstgöring.

Redovisning lämnas till prefekt/föreståndare som sedan på motsvarande sätt lämnar redovisning till dekanus.


Datum: 2008-06-02
Skriv ut