Tentakel

Så tycker de andra forskningsråden

<span class="bldtextfoto"></span>Rolf Annerberg.

<span class="bldtextfoto"></span>Per Eriksson.

<span class="bldtextfoto"></span>Erland Hjelmquist.

Madelene Sandströms oväntade förslag att slå samman dagens forskningsråd till ett enda, påverkar många. Så här kommenterar några av de berörda forskningsråden:
  • Rolf Annerberg, generaldirektör på Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:

Möjligheterna att framgångsrikt tackla klimatfrågan försämras om utredningens förslag genomförs. Några av dagens största utmaningar är hur vi ska angripa klimatfrågan, miljöhoten och möjligheterna att nå en hållbar utveckling För att lösa dessa problem krävs starka satsningar på ämnesövergripande och tvärvetenskaplig forskning. Utredningens förslag kommer att försvåra sådan forskning och minska möjligheterna att driva en effektiv politik på dessa områden.

  • Per Eriksson, generaldirektör på Vinnova, Verket för innovationssystem:

Det är felaktigt i utredningen om bristen på samspel mellan forskningsfinansiärerna. Vinnova har program och projekt med samtliga forskningsråd och även med flertalet av forskningsstiftelserna, till exempel Berzelii Centra och medicinsk teknik med Vetenskapsrådet. Vi har också forskningssamarbete med Japan tillsammans med Stiftelsen för Strategisk Forskning och så vidare.
 
Det finns risk att målet om 1 procent av BNP från staten till civil forskning och utveckling, det vill säga där Finland redan är, kommer i skymundan till förmån för icke produktiva interna stridigheter och en försvagad struktur.
En annan risk är att behoven utanför högskolesektorn tappas bort. Det gäller bland annat de stora behoven att satsa på forskningsinstituten, småföretagen, kommersialisering och nyttiggörande av FoU samt internationella FoU-program.

  • Erland Hjelmquist, huvudsekreterare på Fas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap:

Utredningens ambition att effektivisera och stärka kvaliteten i den svenska forskningen är lovvärda. Det är angeläget att de delar av finansieringsstrukturen och finansieringsstrategin som av utredarna bedömts redan nu fungera väl kan omplanteras och ytterligare utvecklas i en eventuell ny och gemensam organisation för alla de nuvarande fyra statliga forskningsråden.

Den tilltänkta nya organisationens storlek är dock i sig en utmaning med avseende på effektivitet och sammanhållen strategi.

Källor: Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, FASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Datum: 2008-03-31
Skriv ut