Vetenskapsrådet
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
- Laurence Sterne
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2008 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Återupprätta Vetenskapsrådet!

Regeringen bör skrida till handling och fyrdubbla anslaget till Vetenskapsrådet, anser forskarna Örjan Wrange, Lars Wieslander och Elisabeth Haggård.

DEBATT

Lite tillspetsat kan man säga att Vetenskapsrådet idag inte förmår att uppfylla sin huvuduppgift "att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet" (citat SFS 2007:1397). Orsaken är att ett så kallat projektanslag från Vetenskapsrådet idag täcker cirka 10-20 procent av den faktiska kostnaden för att driva ett experimentellt inriktat projekt på en internationellt konkurrenskraftig nivå. Den nuvarande anslagsnivån leder obönhörligt till sänkt kvalitet och förlorad konkurrenskraft.

Skulle en lösning kunna vara att Vetenskapsrådet delar ut färre projektanslag? Pengarna skulle då räcka till stöd åt 3-5 procent av ansökningarna. Då en kombination av spets och bredd är nödvändig för konkurrenskraftig svensk forskning är detta inte en möjlig lösning. Eftersom de ansökningar som bör stödjas alla handlar om att utforska hittills okända samband kan inte ens de mest initierade forskarna som har att besluta om anslagstilldelningen säkert veta vilka projekt som kommer att krönas med framgång. Detta ligger i forskningens natur, det handlar ju om att ta fram ny kunskap.

Om man bara gav pengar till de projekt som redan lyckats, skulle utvecklingen avstanna och morgondagens spetsforskning gå förlorad. Vidare skulle nödvändig förnyelse och satsning på unga forskare försvåras avsevärt, så även svåra projekt som kräver längre tid innan de kan publiceras.

Problemet är att för lite pengar satsas på den statligt finansierade grundforskningen som administreras av Vetenskapsrådet.

Konsekvenser

  • Forskarna tvingas ägna en allt större andel av sin tid åt att söka pengar och utvärdera forskningsprojekt istället för att forska.
  • Forskarna har inte råd att använda de högteknologiska metoder som krävs för internationellt ledande forskning.
  • Svenska forskare blir ointressanta samarbetspartners.
  • Sverige kommer varken att kunna rekrytera eller hålla kvar kreativa, internationellt erkända forskare.
  • Högskoleutbildningarna får lägre kvalitet och kommer inte att vara attraktiva för de bästa studenterna.
  • Utan ledande forskning och tillgång till välutbildad personal kommer storföretagen inte att förlägga sin forskning och utveckling i Sverige.
  • Minskning av patent och innovationsbaserade nya företag.
  • Sänkt konkurrenskraft och sänkt framtida levnadsstandard i Sverige.

Åtgärder

1)    Uppfyll och upprätthåll i ett första steg det av EU rekommenderade målet att satsa en procent av BNP på statlig civil forskning. Detta kan ske stegvis under de närmaste tre åren. En avsevärd andel av pengarna bör gå till Vetenskapsrådet för inomvetenskapligt prioriterad grundforskning, förslagsvis en ökning med 3 miljarder per år under tre år i följd (totalt en ökning med 9 miljarder), för fördelning till enskilda forskningsprojekt.

2)    Initiera en seriös och offentlig diskussion mellan aktivt forskande forskare och politiker för att utforma den forskningspolitik som krävs i ett framtida kunskapssamhälle.

3)    Rensa bort nätverksatsningar och "strategiska infrastruktur-satsningar" från Vetenskapsrådets agenda och omformulera regleringsbrevet som styr Vetenskapsrådets myndighetsutövning till att satsa på inomvetenskaplig fördelning av projektanslag med hänsyn taget endast till forskningskvaliteten.

Om Sverige skall vara en stark forskningsnation krävs politisk vilja. Sluta att bara prata, skrid till kraftfull handling genom att fyrdubbla anslaget till Vetenskapsrådet i nästa forskningsproposition, ett förslag från forskar-Sverige år 2003 som ignorerades av den förra regeringen i 2005 års forskningsproposition.

Fotnot: Läs intervjun med Elisabeth Haggårdlänk till annan webbplats i det här numret av Tentakel.

Örjan Wrange
Professor i cell- och molekylärbiologi, Karolinska institutet
Lars Wieslander
Professor funktionell genomforskning, Stockholm universitet
Elisabeth Haggård
Professor i genetik, Stockholms universitet

Datum: 2008-03-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.