Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Sverige sämst i Norden att utreda forskningsfusk?
Foto: Kennet Ruona
Göran Bexell, ordförande SUHF.

Foto: VR
Gunnel Gustafsson, bitr generaldirektör Vetenskapsrådet.

Foto: VR
Annakarin Svenningsson, pressansvarig Vetenskapsrådet
I ett debattinlägg i Dagens Nyheter den 17 november går Paul Hjemdahl, professor på Karolinska institutet, och Povl Riis, professor vid Köpenhamns universitet i polemik mot det förslag på ny etikorganisation som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, överlämnade till regeringen i somras. 
De vänder sig mot den föreslagna tvåinstansmodellen och vill istället lägga hela granskningsansvaret direkt på en
självständig nationell instans.

Göran Bexell, ordförande i SUHF och rektor på Lunds universitet, håller du med debattörerna på någon punkt och står Vetenskapsrådet och SUHF fast vid det förslag som ni lämnade i juni?

– Självklart håller vi med Paul Hjemdahl och Povl Riis om att vetenskapliga resultat måste vara korrekta. Allmänheten ska kunna känna ett högt förtroende för forskningen. Vi är också helt överens om att Sverige idag släpar efter övriga Norden.

– Skillnaden är att vi anser att rektorerna och myndighetscheferna även fortsatt ska ha ansvaret för att en opartisk utredning genomförs i det första steget. Deras beslut kan sedan prövas av en fristående instans.

Remissrundan på förslaget visar att universiteten och högskolorna har olika åsikter om hur en framtida organisation skulle kunna se ut.

Gunnel Gustafsson, bitr generaldirektör på Vetenskapsrådet,  hur ser du på att åsikterna skiljer sig åt:   


– Vi menar att synpunkterna från högskolorna visar att det finns en samsyn på behovet av en gemensam hanteringsordning men att lärosätena delvis har skilda åsikter om hur granskningen ska organiseras och genomföras. Vi tycker att det förstärker bilden av att det behövs ett gemensamt regelverk och en fristående instans. Skillnaderna blir alltså ytterligare ett argument för att regeringen ska utreda frågan och fatta beslut om att inrätta en fristående myndighet så snart som möjligt.

Vid Utbildningsdepartementet bereds nu ärendet och remissvaren. Planen är att frågan ska komma med i den forskningspolitiska propositionen nästa höst.
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se