Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Över 100 ansökningar till Linnéstöd
105 ansökningar har kommit in till Vetenskapsrådets och Formas gemensamma utlysning av bidragsformen Linnéstöd, en satsning på starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor. Totalt kommer 140 miljoner att fördelas.
Detta är andra gången som Linnéstöd utlyses. Ansökningarna kommer att beredas gemensamt av Vetenskapsrådet och Formas och beslut tas i juni 2008. 

En lista på vilka som sökt och hur detta står i relation till förra utlysningen kommer att presenteras på finansiärernas hemsida och här i Tentakel senare denna vecka.

Linnéstödet är ett komplement till högskolornas egna basresurser och forskningsrådens stöd till forskarinitierade projekt. För den enskilda forskaren är det fullt möjligt att inneha, söka och få andra former av bidrag från Vetenskapsrådet och Formas och samtidigt ta del av Linnéstöd.

Målet för Linnéstödet är att skapa nationell konkurrens mellan högskolor om stöd till forskning med internationell konkurrenskraft. Linnéstödet kan, åtminstone på längre sikt, förväntas påverka de strategiska prioriteringarna inom högskolorna och ge strukturella effekter i forskningssystemet.
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se