Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Tror du att forskningsfusk är en ökande trend?
answerAuthor
– Forskningsfusk är troligen vanligare nu än tidigare av flera skäl:
1. Det finns fler forskare, vilket innebär att antalet fuskare kan vara fler.

2. Den ökande konkurrensen lockar till en medveten eller omedveten balansgång mellan egna och andras idéer och resultat.

3. Etikregler inom forskning, som av många aktiva forskare ansetts självklara, har uppenbarligen inte diskuterats i den utsträckning det behövts. Under en epok som premierat ekonomiska förutsättningar för forskning kan de etiska grundförutsättningarna ha tappats bort. Detta är nu något som forskningssamhället försöker åtgärda genom att bland annat inrätta doktorandkurser i forskningsetik.


answerAuthor
– Jag tror att medvetet fusk förekommer i väldigt liten utsträckning inom den forskning som görs idag. Men det är klart… med den allt skarpare konkurrensen, det tuffare publiceringstrycket och den alltmer krävande jakten på anslag så får vi troligen se fler övertramp.

– Det intryck man får är att den biomedicinska forskningen är särskilt utsatt i det här avseendet. Men man får inte glömma att sannolikheten att fusket upptäcks är mycket stor, betydelsefulla resultat accepteras ju först när andra forskare har verifierat dem efter den första publiceringen.


answerAuthor
– Svår fråga att svara på. Forskningsfusk kan ta sig olika former för olika discipliner. Min utgångspunkt är att de flesta är ärliga och inte fuskar. Om fusk skulle öka kan det bero på jakten efter bidrag och tvånget att publicera sig för att få bidrag.


answerAuthor
– Jag tror att medvetet forskningsfusk är ytterst sällsynt. Man skulle tro att det mestadels är en desperat handling av trängda forskare med bilan hängande över huvudet, men tvärtom verkar de få fuskare man hör talas om vara extremt framgångsrika människor som blivit beroende av sin egen strålglans.

– Däremot tror jag att forskningsslarv är en ökande trend. Ju mer tempot trissas upp och anslagen dras ner, ju färre dubbelkontroller och desto lättare hänt att den där kontrollen inte blir gjord som i 99 fall av 100 bekräftar vad man tror, men som i 1 fall av 100 raserar experimenten...

– Forskning kräver en extrem omsorg om små detaljer. De tålamodskrävande och tidsödande aspekterna av forskningen blir lätt lidande när konkurrensen hårdnar.


answerAuthor
– Forskningsfusk grundar sig på försök att få otillbörlig uppmärksamhet, antingen för att erhålla berömmelse eller för att skaffa sig fördelar vad gäller tilldelning av anslag (eller till och med vid tillsättning av tjänster). Det finns en uppenbar risk att den ökade konkurrensen om forskningsanslag kan öka förekomsten av forskningsfusk.

– Jag tror dock att fallen med uppsåtligt fusk är relativt få i världen och inte heller ökande. Däremot kan det nog tyvärr vara så att det förekommer situationer då enskilda individer faller för frestelsen att i vissa fall "frisera" sina resultat så att de klarare pekar i en riktning som stödjer en specifik åsikt. Detta är givetvis lika allvarligt och tyvärr svårare att genomskåda. Dock tror jag att även dessa fall är fåräknade i ett öppet samhälle som Sverige, även om det finns en viss risk för att detta är en växande företeelse.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se