Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Vilka fallgropar ser du med Bolognaprocessen?
answerAuthor
– Fallgrop nr 1:  Det finns mycket i idén med tydliga kunskapsmål som är tilltalande. Problemet är att det kräver tid för pedagogiska diskussioner med berörda lärare för att de ska kunna ta till sig och implementera tankarna på ett sätt som passar dem och deras ämnen. Den tiden har inte funnits hos oss. Forceras arbetet med att utforma kursplaner med mål som formellt sett liknar lärandemål är risken att den pedagogiska processen avstannar i och med att kursplanen är godkänd, om den ens hunnit starta.

– Fallgrop nr 2: Den pedagogiska processen i en kurs kan se väldigt olika ut mellan olika kurstillfällen beroende på studentgruppens sammansättning, förkunskaper och så vidare. Blir tydliga lärandemål ett hinder för att anpassa kursen efter deltagarnas förutsättningar? Är målen för högt eller lågt ställda för den specifika gruppen? Om målen är för högt ställda, ska vi ”köra över” studentgruppen, med magert inlärningsresultat, eller anpassa oss för att maximera inlärningen utifrån deras förutsättningar? Här behövs diskussioner och strategier för att veta vad vi vill åstadkomma.


answerAuthor
– Det övergripande syftet med Bolognaprocessen att skapa större rörlighet för studenter och lärare mellan de olika ländernas universitet och högskolor är i huvudsak positivt.
Möjligen kan man tycka att minst 8 års postgymnasial utbildning för att få en doktorsgrad är väl lång tid. Att korta antingen grundnivån eller den avancerade nivån med ett till två år vore kanske en bra justering, inte minst samhällsekonomiskt. Införandet av licentiatnivån är positiv då fyra år är svårt för många forskare att externfinansiera på ett bräde.


answerAuthor
– Landskapsarkitektprogrammet Ultuna är en 5-årig yrkesutbildning och vi har Bologna-anpassat kursplanerna för hela programmet redan i år. En rejäl fallgrop är implementeringen av de nya kursplanerna. Resurser behövs för att kunna utveckla nya kurser och anpassa de gamla till de nya målen. På den avancerade nivån kan finnas en motsättning mellan å ena sidan att förbereda studenterna för de högt ställda krav som arbetsmarknaden har, samtidigt som de ska förberedas för en forskarutbildning.


answerAuthor
– Mitt intryck av Bolognaprocessen är att många personer har gjort mycket, men i stor hast och utan samordning. Kanske har man i en del fall missat att utveckla den röda tråden genom programmets kurser – utan snarare gjort ett hopkok av redan befintliga kurser – vilket leder till sämre kvalitet i utbildningen.

– Samordningen mellan universitetens internationella antagningsenheter, Migrationsverket och de svenska ambassaderna fungerar inte tillräckligt bra.
Det senaste exemplet från min värld är en mycket duktig student i Ukraina som haft alla papper klara i flera veckor och bara väntat på en stämpel. Först den 27 september fick hon stämpeln i sitt pass, på grund av att kommunikationen mellan Migrationsverket och svenska ambassaden i Kiev inte fungerat. Mycket frustrerad har hon under tiden försökt följa undervisningen med uppgifter och information via e-post.
Sådant har tyvärr lett till att kompetenta studenter inte kunnat ansluta till programmet. Andra studenter har valt att studera vid universitet i andra länder där antagningsproceduren verkar fungera smidigare.

– Om våra framtida svenska studenter inte heller inser möjligheterna med en gedigen masterutbildning, till exempel om tydliga och konkreta exempel på fördelar i arbetslivet saknas, kan vi hamna i en situation där en större andel studenter än tidigare väljer att avsluta sin utbildning med enbart en kandidatexamen.


answerAuthor
– För oss som arbetar med ingenjörsutbildningar är en av de stora utmaningarna att skapa former så att våra civil- och högskoleingenjörsprogram kan existera parallellt med den nya kandidat-master-strukturen utan att det blir oöverskådligt och svårbegripligt.

– Det handlar exempelvis om att precisera vad som karakteriserar en civilingenjör jämfört med någon som har en masterexamen inom ett tekniskt område, bland annat genom att utgå från de krav för respektive examen som anges i den nya Högskoleförordningen. Om vi vill bevara ingenjörsbegreppet måste vi också kunna förklara vad det innebär.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se