Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Färre universitet ger fler naturvetare
Foto: Allan Eriksson
Göteborgs universitet har tappat många naturvetarstudenter till de nya högskolorna. Studenterna bör få en kvalificerad forskningsanknuten utbildning vid de stora universiteten, skriver Sven Lindqvist, professor emeritus.
DEBATT
Under de senaste åren har antalet studenter vid de naturvetenskapliga utbildningarna vid universitet och högskolor minskat kraftigt. Det gäller såväl för program som enstaka kurser.

Jag har tydligt märkt det vid Geovetarcentrum, Göteborgs universitet, där det blivit glest i de tidigare så frekventerade undervisningssalarna. En tydlig indikation fick jag vid samtal med fakultetsledningen vid Naturvetenskapliga fakulteten, där jag tidigare varit dekanus. För 2006 har man återbetalat 23 miljoner kronor, på grund av minskat antal studenter och prognosen för 2007 är 50-60 miljoner. De ekonomiska konsekvenserna ska i första hand mötas med att minska antalet lokaler genom sammanslagningar och uppsägningar av hyresavtal. Om inte det hjälper måste man varsla personal.

Chockartad insikt

Eftersom jag som emeritus har fått möjligheten att vara ordförande för ett nytt program, Naturvetenskap med inriktning mot Vinvetenskap, var jag intresserad av att tidigt få information om antalet förstahandssökanden till programmet ht 2007. Av de listor som jag då fick tillgång till fick jag en närmast chockartad insikt i hur illa ställt det är med antalet studerande inom naturvetenskaperna och det gäller för landet som helhet. Klassiska program i fysik, kemi, geovetenskap, matematik och nu även biologi och molekylärbiologi har få studenter, ofta endast ett fåtal till flera tiotals platser. De program som klarat sig bäst är ofta de med speciell inriktning och de tvärvetenskapliga.

Det drastiskt minskade studentantalet på grundutbildningarna påverkar även framtida mastersutbildningar, forskarutbildning, forskning och den framtida välfärden. Vad beror minskningen på?

Institutioner med forskningsanknytning blir lidande

Ett allmänt minskat antal studenter till universitet och högskolor är endast en begränsad del av förklaringen. Jag anser att den politiskt styrda stora ökningen av mindre universitet och högskolor är den viktigaste orsaken. Dessa kan ha positiva effekter för de orter där de är lokaliserade och för studenter som vill stanna på orten och i annat fall inte skulle bedriva studier på denna nivå, men i varje fall för naturvetenskaperna i landet som helhet är det negativt. Jag har hört och sett en naturvetare försvara ett sådant synsätt i TV och det var inte lätt, även om kvaliteten för många utbildningar kan ifrågasättas. Det är program och kurser vid institutioner som har en ordentlig forskningsanknytning som blivit lidande.

Det finns flera andra bidragande orsaker till nedgången, som att antalet som läser naturvetenskap vid gymnasierna har minskat. Ungdomar anser att naturvetenskaper är ”hårda”, och studenter stannar hemma vid närhögskolan och läser andra utbildningar än kvalificerad naturvetenskap. Inte minst har vi naturvetare inte tillräckligt anpassat våra utbildningar till vad som efterfrågas: naturvetenskap som har en bredare tvärvetenskaplig inriktning.

Svaghet vad gäller naturvetenskap

I början av augusti framförde nye universitetskanslern, Anders Flodström, ett förslag till omstrukturering av det svenska universitetsväsendet med skapande av fem regionala elituniversitet. Landet har idag 39 lärosäten varav 14 är universitet och de resterande högskolor. De mindre högskolornas huvuduppgift blir att svara för grundutbildningen. Han får stöd av regeringens utredare Dan Brändström, som vill ha fusioner och på sikt nedläggningar. Jag anser att det i förslaget finns en avgörande svaghet vad gäller naturvetenskap. Det finns få studenter med naturvetenskaplig inriktning och därför, för en nödvändig kvalitet, måste de få en kvalificerad forskningsanknuten utbildning vid de stora universiteten.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se