Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Långt kvar till enprocentmålet
Foto: Malin Andersson
Finansminister Anders Borg presenterade höstbudgeten i september.

Pär Omling, Vetenskapsrådet, anser att det är en bra bit kvar till enprocentsmålet.
Regeringen föreslår som förväntat i höstbudgeten att forskningsresurserna ökar med 1,6 miljarder. Däremot uppfylls inte vallöftet om att en procent av BNP ska satsas på civil forskning.
– Politikerna har inte lyssnat på våra argument för en förstärkning redan i denna budget. Vi har påpekat att det behövs 7,7 miljarder till forskningen för att enprocentmålet ska nås under 2008, säger Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Kravet fanns med i den skrivelse som forskningsråden, VINNOVA, universitet och högskolor genom SUHF samt KVA och IVA lämnade till regeringen i augusti med förslag till insatser för att utnyttja den fulla potentialen i det svenska forsknings- och innovationssystemet.

500 miljoner mer till VR

EU har i Lissabondeklarationen enats om att satsningar på forskning och utveckling ska utgöra tre procent av varje medlemsstats BNP, varav två procent bör komma från den privata sektorn och en procent från den offentliga sektorn.
Forskningspropositionen som kommer under hösten 2008 kommer förhoppningsvis att ge svar på hur Sverige ska uppnå det eftersträvansvärda målet.

Totalt får Vetenskapsrådet 3,6 miljarder kronor nästa år, vilket är en ökning med över 500 miljoner kronor. Medicin är det ämnesområde som får den största ökningen, 250 miljoner kronor. Den teknikvetenskapliga forskningen får en ökning med 80 miljoner, starka forskningsmiljöer 60 miljoner, forskningens infrastruktur 12 miljoner, satsningar på meriteringsanställningar 65 miljoner, forskarskolor 40 miljoner, miljö och hållbar utveckling 30 miljoner, genusforskning 4,5 miljoner samt 10 miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap.

Lärosäten får medel i konkurrens

En mer överraskande nyhet är att lärosätena får en förstärkning med 300 miljoner till forskning och forskarutbildning. Dessa medel fördelas i konkurrens, det vill säga mest pengar till den mest kvalitativa forskningen. Det är universitets- och högskoleenheten vid Utbildningsdepartementet som gjort fördelningen. Alla universitet får en viss miniminivå. Som grund för fördelningen av resterande medel har departementet använt data från Högskoleverkets NU-databas om Vetenskapsrådets fördelning under en treårscykel.

Pengarna öronmärks inte, vilket enligt regeringen innebär att universiteten och högskolan får ökat utrymme att sätta den egna strategiska forskningsagendan.

Två andra forskningspolitiska nyheter i budgeten är att regeringen vill stärka den ideella sektorn och stimulera forskning genom att öka donationer från privatpersoner. En utredning för att möjliggöra avdragsrätt för sådana donationer kommer att tillsättas. Regeringen vill också avskaffa skyldigheten för universitet och högskolor att till staten betala in åtta procent av de externa icke-statliga forskningsbidrag som tas emot, den så kallade högskolemomsen.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se