Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Bör Sverige införa nationell ranking av universiteten?

answerAuthor
– I grunden tror jag inte på ranking. De kända internationella aggregerade rankingsystemen Shanghai och THES uppvisar stora brister.
Kan en nationell ranking av lärosäten tillföra ny relevant och solid kunskap i lilla Sverige? Då behövs ett tydligt syfte, tydliga målgrupper och framförallt en metodik som använder många kategorier, kriterier och indikatorer som inte aggregerats till ett enda mått. Den multidimensionella CHE-rankningen i Tyskland kan utgöra en god inspirationskälla.
Det finns flera oberoende enheter som skulle kunna genomföra rankingen och avgörandet bör ytterst fattas på basis av om rankingens fokus ska vara utbildning och/eller forskning.


answerAuthor

– Jag är övertygad om att studenter och andra är intresserade av tydliga jämförelser kring grundutbildningens kvalitet och kring nivån på forskningen. Man skulle översiktligt kunna publicera olika typer av ranking, utifrån uppgifter som redan finns hos bland annat Högskoleverket – studieresultat, studiesociala förhållanden, internationellt utbyte, citat i vetenskapliga tidskrifter med mera. Högskoleverket skulle kunna sammanställa dessa uppgifter.answerAuthor
– Nej det bör Sverige inte göra. Ranking utgör en endimensionell beskrivning av kvalitet. Vare sig forskningen eller den högre utbildningen låter sig beskrivas så enkelt. Varje val av viktning av de ingående parametrarna vid rankingen kommer att verka styrande på verksamheten. Risken är att alla springer i samma riktning, längs den prefererade linjen, och pluralismen går förlorad.


answerAuthor

– Nej. Att enskilda forskare och forskargrupper rankas är bra och stimulerar till kvalitativt bättre forskning, men för att ranka ett helt universitet så krävs en jämförelse som kommer att inkludera mycket mer än äpplen och päron. En sådan ranking skulle då riskera att motverka sitt syfte. Det finns idag mig veterligt inga indikatorer som kan användas för att jämföra till exempel en humanistisk institution och en medicinsk, och det blir då svårt att jämföra universitet som inte har samma fördelning av olika ämnesinriktningar.answerAuthor
– SUHF har inte sagt något om ranking ännu. Konstruktionen är avgörande för svaret. Vad som skall mätas, hur det ska ske och syftet måste vara tydligt och ha akademisk och internationell legitimitet. Rankingen ska göras av experter inom universitetsvärlden utan inblandning av utomstående intressen från t ill exempel näringsliv eller media. Inflation i rankinglistor förtar snabbt det lilla värde som finns.

En ranking av hela universitet/högskolor betyder mest för nya studenter, för media och som PR för dem som kommer högst. För andra kan betyda att man skärper sig i de verksamheter som mäts. En skillnad mellan t ill exempel 4:e och 11:e plats upplyser ofta inte om mycket mer än konstruktörernas bedömning av parametrarnas vikt. För medelstilldelning ska finnas andra och mer ändamålsenliga parametrar.

Vi behöver en rejäl diskussion. Jag kan tänka mig att införa ranking, om alla krav är uppfyllda, men samtidigt har jag en kritisk distans: Varför ska vi tävla om allting? Vissa frågor är meningslösa: är Bach eller Mozart bäst?Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se