Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Statliga bolag kan ge nya stiftelser för forskning
Ulf Nilsson (fp) vill att pengarna från de statliga bolag som säljs ut stoppas in i forskningsstiftelser.
Sverige står inför en rad utmaningar som vi måste möta om vi ska hävda oss i den internationella konkurrensen, skapa ökad tillväxt och trygga vår nationella välfärd. Avgörande för vår framtid är att vi lyckas förbättra kvaliteten i vårt utbildningssystem och skapa förutsättningar för spetsforskning i världsklass.  

Alliansregeringen satsar under de närmaste tre åren en dryg miljard kronor mer på forskning än den förra regeringen planerade att göra. Regeringen har också ställt upp på EU:s mål att en procent av BNP ska användas till forskning. För 2008 skulle det enligt beräkningar i utbildningsdepartementet då behövas ett tillskott av 1,16 miljarder. För 2010 skulle det behövas en ökning av forskningsanslagen med hela 3,56 miljarder.

Staten är den största företagsägaren i Sverige. Alliansregeringen har nu beslutat att sälja ett antal av de statliga bolagen och få intäkter till statskassan i storleksordningen 200 miljarder kronor. Tanken är att intäkterna ska användas till att minska statsskulden. Själv menar jag att en mindre del också skulle kunna användas för en långsiktig investering i forskning, till exempel i stiftelser.

När den förra borgerliga regeringen avvecklade löntagarfonderna överförde man kapitalet till nya forskningsstiftelser, som genom stiftelsebestämmelserna garanterade forskningen resurser för åratal framåt. Forskningsstiftelserna har under de drygt tio år de levat förvaltat sitt kapital och betalat ut betydligt mer pengar än de ägde från början, men snart börjar kapitalet ta slut precis som beräknat. Jag menar att det är bra med mångfald i finansieringen av forskning. Vi behöver anslagsgivande myndigheter med vetenskaplig kompetens, som Vetenskapsrådet och Vinnova, och vi behöver även forskningsfinansiärer som är mera fristående från politiska beslut om anslag.

Under innevarande mandatperiod skulle ett kapital, säg i storleksordningen 50 miljarder kronor, kunna användas till att skapa nya forskningsstiftelser eller eventuellt ombilda de gamla. Hur stiftelserna ska se ut beträffande styrelse med mera får närmare utredas om vi bestämmer oss för att seriöst pröva idén. Utdelningen från dessa stiftelser skulle kunna öka den statliga forskningsfinansieringen med flera miljarder kronor per år de närmaste tio åren.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se