Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Människans härkomst
Människans härkomst.
BOKRECENSION
Titel: Människans härkomst
Författare: Charles Darwin.
Förlag: Natur och kultur, 440 sidor. Ny översättning av Nils Uddenberg.
Är människan ett djur som alla andra eller är hon väsensskild från de övriga djuren? Denna fråga har ställts och behandlats av många filosofer, teologer och naturforskare. Linné valde att placera människan i samma ordning, primaterna, som de övriga stora aporna (bland annat schimpanser och gorillor) och markerade därmed vår likhet med de övriga djuren. I människornas medvetande fortsatte dock djuren och människan att anses vara för sig.

När Charles Darwin i mitten och under den senare delen av artonhundratalet publicerade sina idéer om livets utveckling var det därför radikala idéer som framlades. Darwin förespråkade att allt liv hade ett gemensamt ursprung och att arterna uppstått som resultatet av en utvecklingsprocess. Sådana tankar hade visserligen förespråkats tidigare, exempelvis av Buffon och Cuvier, ja till och med av Darwins egen farfar, men ingen hade tidigare kunnat föreslå en tillräckligt övertygande mekanism för hur utvecklingen fortskridit. Darwins tes om det naturliga urvalet var just en sådan mekanism som idag, om än inte oemotsagd, är en av hörnpelarna inom modern evolutionsforskning.

Publicerade i förtid

Darwin är hos allmänheten mest känd för sitt verk ”On the origin of species”, på svenska ”Om arternas uppkomst”, från 1859. Detta var ett verk perfektionisten Darwin blev tvingad att publicera i förtid. Han hade sedan återkomsten till England 1836, efter sin världsomsegling med sjömätningsfartyget Beagle, arbetat på ett stort och allomfattande verk om evolution och naturligt urval men tiden han ifatt honom. Andra naturforskare kom oberoende på samma förklaring som Darwin. Så framlades de första rapporterna om evolution genom naturligt urval, gemensamt av Charles Darwin och Alfred Russel Wallace vid the Linnean Society i London 1858.

Året därefter gav Darwin ut ”The origin…”, vilket han ansåg vara något av ett hastverk. Han kunde här bara ta upp de mest väsentliga delarna av sin teori och de fakta han ansåg stödde den. Det hörde till Darwins arbetsmetod att samla imponerande mängder fakta från sina egna och framförallt andras observationer till stöd för sin teori. Denna metod, jämte hans knivskarpa intellekt och logiskt uppbyggda argumentation, är förklaringen till hans framgång som naturvetenskapsman.

Det störde Darwin att han inte kunnat utveckla alla delarna av sin teori och 1871 publicerades därför ”The descent of man and selection in relation to sex”. Detta är ett märkligt verk. Det består av två delar: dels en exposé över människans härkomst och en övertygande argumentering och bevisföring av att de skillnader som naturligtvis finns mellan människor och andra djur är en gradvis övergång och inte av väsensskild natur.

Imponerande samling fakta

Många av människans egenskaper tillskriver Darwin i detta verk en mekanism han kallade för könsurvalet. Denna urvalsmekanism, styrd av kamp inom könet om tillgång till partners samt preferenser för särskilda egenskaper hos det andra könet, kan ses som en särskild form av naturligt urval. Darwin ägnade den andra delen av ”The descent…” åt denna urvalsmekanism. Sin vana trogen är även denna del en imponerande samling fakta från hela djurvärlden till stöd för att en sådan urvalsmekanism existerar. Än idag förklarar zoologer älgtjurens hornbeprydnad och större storlek relativt kon eller den svartvita flugsnapparhanens fjäderdräkt, skild från honans mer kamouflagefärgade, med könsurval.

”The descent of man” har tidigare varit översatt till svenska under titeln ”Menniskans härledning och könsurvalet”. Nils Uddenberg har nu nyöversatt delar av verket under titeln ”Människans härkomst”. Det är en välkommen nyöversättning. Uddenberg har gjort ett förtjänstfullt arbete vad avser det språkliga. Darwins många gånger krångliga viktorianska engelska har bearbetats så att läsningen underlättas för en modern läsare utan att ”känslan att läsa Darwin” gått förlorad. Vidare har Uddenberg författat ett 24-sidigt förord som förklarar den tidsanda och de problem Darwin stod inför när boken skulle författas. Översättningen har dessutom på många ställen blivit försedd med fotnoter som förklarar Darwins resonemang eller hur översättaren resonerat i sitt ordval.

Beklagligt att inte hela boken är översatt

Uddenberg har valt att inte översätta hela boken. Han har istället fokuserat på den första delen om människans härkomst och endast översatt de delar om könsurvalet som behövs för att förstå Darwins resonemang om människan. Även om jag kan förstå bevekelsegrunderna för detta beslut kan jag inte mer än beklaga denna omständighet. Det är naturligtvis så att för en bredare allmänhet så är resonemanget om människan det väsentligaste, inte minst i tider av debatt om ”intelligent design” och annan pseudovetenskap.

Det är dock ovedersägligen så att inom modern zoologisk forskning – och här finns ett förhållandevis stort antal potentiella läsare i vårt land – så är det den senare delen om könsurvalet som varit och är den intressantare. Under mitt egen doktorandtid på Zoologiska institutionen vid Uppsala universitet hittade jag ett tummat exemplar i institutionens bibliotek. Jag använde detta exemplar ovetandes om dess värde (det var en förstautgåva värd tusentals kronor) som mitt arbetsexemplar då jag författade min avhandling och det var den senare delen om könsurvalet jag ägnade mitt intresse.

Modern forskning avseende könsurval (kallad sexuell selektion) utgår från ”The descent of man”. Verket är mer citerat under de senaste 25 åren än någonsin tidigare. Internationellt, inte minst i Sverige, har denna forskning varit – och är – stark och livaktig. Som representant för detta forskarsamhälle beklagar jag att inte hela boken blev översatt. Detta tillkortakommande till trots: Uddenbergs nyöversättning av detta Darwins märkvärdigaste verk är en kulturhändelse. Jag hoppas att boken finner nya läsare.

Betyg Boken: 5 (av 5) Tentakler.
Betyg Översättningen: 4 (av 5) Tentakler. 
2006-10-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se