Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Vad tycker du är en rimlig Overhead-nivå?
Vi ställde frågan till forskare, finansiärer och politiker.
answerAuthor
– Ordet overhead kan relatera till den avgift som högskolor och universitet drar från externa anslag för att finansiera gemensamma centrala funktioner. Alternativt, kan det relatera till de samlade kostnader som högskolor och universitet har för de gemensamma centrala funktioner som krävs för att bedriva utbildning, forskning samt interaktioner med det omgivande samhället. Den overhead-nivå som dras på externa anslag är naturligtvis beroende av hur de statsanslag som går direkt till högskolorna fördelas.

– Utbildning och forskning kräver tillgång till en rad centrala funktioner för bland annat hantering av administration, ekonomi, personal och infrastruktur. Dessa funktioner måste fungera optimalt för att högskolans och universitets primära uppgifter; utbildning, forskning samt interaktioner med det omgivande samhället, ska fungera. Frågan om vad som är en rimlig overhead-nivå, kompliceras också av att olika organisationer kan inkludera olika uppgifter i den totala overheaden.

– Utan att binda upp mig för exakta siffror så synes en overhead nivå på 30 procent (en tredjedel av verksamhetens totala kostnad) inte orimlig som stöd till en framgångsrik forskning.


answerAuthor
– Som dagens akademiska system är uppbyggt så tycker jag att principen ”full kostnadstäckning” är den rimliga riktlinjen. Finansiering av löner och material förutsätter en befintlig miljö för att vara effektiv och även den måste finansieras. Precis vad som ska räknas med i den "miljön" är en delikat fråga.

– Ska man dessutom finansiera befintlig miljö eller en tänkt idealmiljö? Jag vågar inte ge en bestämd siffra men kan tycka att externa bidrag som ger problem i en institutionsbudget är ett reellt problem som måste beaktas.


answerAuthor
– Moderaternas uppfattning är att så mycket som möjligt av forskningsanslagen ska gå till just forskning. Däremot är det inte orimligt att principen om full kostnadstäckning gäller. De så kallade OH-kostnaderna, som bör redovisas, ska dock inte behöva regleras genom politiska beslut.

– Det bör vara upp till varje universitet/högskola att avgöra detta i dialog med befintliga forskningsfinansiärer. Om exempelvis ett universitet lyckas pressa ned sina OH-kostnader kan detta mycket väl bli en konkurrensfördel för det enskilda lärosätet. En sådan utveckling vill vi uppmuntra.


answerAuthor
– En rimlig OH-nivå är den som täcker samtliga indirekta kostnader. De utredningar som gjorts indikerar att ett påslag om något över 50 procent motsvarar fullkostnadstäckning, och detta stämmer med min egen erfarenhet. Idag betalar statliga anslagsgivare endast 35 procent påslag, och flertal andra anslagsgivare ännu mindre.

– För att uppfylla kravet om fullkostnadstäckning måste alltså universiteten medfinansiera vartenda externt bidrag från fakultetsanslaget. Detta är absurt, och begränsar universitetens möjlighet att profilera sig och implementera egna forskningsstrategier.


answerAuthor
– Stiftelsen ska enligt stadgarna stödja forskning och utbildning av landsgagnelig innebörd. För att garantera att stiftelsens anslag används för rätt ändamål, bör inte generella påslag tillämpas. Vi önskar att forskningsprojektens direkta kostnader ska identifieras och anges tydligt i en kostnadskalkyl. Hit hör till exempel forskares och doktoranders löner, hyror, utrustning och driftskostnader.

– Förr i tiden sökte fast anställda forskare inte anslagsmedel för att täcka sin egen lön eller eventuella hyreskostnader. Men det är annorlunda i dag och då måste man veta vad som ska täckas av generella påslag.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se