Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

120 miljoner i nytt Linnéstöd i höst
En ny utlysning av Linnéstödet har inletts. Minst 120 miljoner kronor ska fördelas av Vetenskapsrådet och Formas i samarbete.
Hösten 2005 utlystes Linnéstödet för första gången. Bidragsformen, som syftar till att skapa miljöer för grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet, är ett initiativ från den förra regeringen. I forskningspropositionen från 2005 fick forskningsråden och VINNOVA i uppdrag att utlysa ett stöd till starka forskningsmiljöer som lärosätena – inte enskilda forskare – skulle kunna söka.

Tanken var att de miljöer som får stöd ska ligga i linje med sina respektive lärosätens strategiska planering. Vetenskapsrådet och Formas valde att samarbeta redan vid första utlysningen och fortsätter nu med detta.

Bättre beredning

Årets utlysning följer i stort samma mönster som föregående, men både utlysning och beredning har diskuterats med lärosätena och förbättrats på en rad punkter jämfört med första utlysningen.

Nu som då gäller utlysningen samtliga vetenskapsområden och ansökningarna till de båda finansiärerna bereds genom Vetenskapsrådets försorg. Varje bidrag kommer att bli på mellan fem och tio miljoner kronor per år under högst tio år.

Granskning och rangordning

Alla ansökningar kommer att granskas av tre externa granskare och tre panelledamöter. Därefter rangordnas de inom en av fem paneler – fyra ämnesspecifika och en ämnesövergripande. Ansökningarna ska bedömas utifrån:
•    uppnådd vetenskaplig kvalitet.
•    vetenskaplig förnyelse och synergieffekter av det sökta stödet till den föreslagna miljön.
•    jämställdhet i miljön (randvillkor vid rangordning).

Hela ansökan ska skickas in elektroniskt. Sista ansökningsdag är den 6 november. Senast fem arbetsdagar därefter ska en försäkran från lärosätets rektor skickas in i pappersform. Besluten tas i juni 2008.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se