Webbfrågan
Är du oroad över klimatförändringen?

78% 0% 21%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 26 mars

Hur ser du på balansen mellan forskning och undervisning?
answerAuthor
– Jag har 25 procent undervisning, vilket inkluderar både undervisning på grundnivå och doktorandhandledning. Det är för mig en god balans, både mellan forskning och undervisning, och i kontakten med studenter på olika nivå. Undervisningen är en viktig del av mitt arbete och jag får ut mycket av att tvingas formulera mig på det sätt jag gör i kontakten med stundenter. Jag känner dessutom att jag får en direkt respons som jag sällan, eller aldrig, upplever inom forskningen.

– Att kombinera undervisningsansvar med föräldraledighet som jag gjort de senaste tre åren har dock varit en utmaning, och inget jag skulle vilja göra om. Det hade aldrig fungerat utan betydande insatser av välvilliga kollegor.


answerAuthor
– Undervisning och forskning har ett symbiosförhållande och idealfördelningen är fifty-fifty. Många ämnesområden utvecklas snabbt och bara genom forskningen kan du upprätthålla den spetskompetens som krävs för att kunna lära studenterna att kritiskt granska och värdera information inom ditt ämne. Detta gäller för såväl grundkurser som doktorandkurser.

– Tyvärr är det lätt att glömma bort att undervisning är roligt när diskussionen kring utbildningen i högskolan numera alltför ofta handlar om ekonomi och alltför sällan om förbättrad pedagogik eller ämnenas relevans.


answerAuthor
– Universitet är lärosäten och inte forskningsinstitut, därför tycker jag att forskare ska delta i undervisning på såväl grundläggande som mer avancerad nivå. Detta enkla och självklara svar måste dock problematiseras eftersom det idag finns flera hinder för att det ska vara praktiskt möjligt att på ett bra sätt kombinera undervisning och forskning för den enskilde individen.

– På min institution och inom mitt ämne har vi ett par problem som försvårar. Det ena är den minskande studenttillströmningen. Vi har även en ökad specialisering av lärarkåren där en grupp lärare enbart försörjs med undervisning medan en ökande grupp är alltmer beroende av extern finansiering av sin lektors- eller professorslön. Den hårda konkurrensen om forskningsmedel och det låga meritvärdet att undervisa gör att forskarna allt mindre engagerar sig i undervisningen.

– Givetvis är det en mycket olycklig utveckling där forskningsråden också måste ta på sig en del av ansvaret – det måste till exempel vara meriterande att delta i undervisning på våra lärosäten.


answerAuthor
– Jag har för närvarande cirka 40 procent undervisning och resten forskning eller doktorandhandledning. Den uppdelningen fungerar bra för mig och kan få pendla något åt endera hållet utan att det blir så tokigt. Jag anser att alla seniora forskare bör ha en fot i undervisningen. Det vinner både undervisningen och forskningen på i längden. Som nydisputerad hade jag dock lite mindre undervisning under två år, vilket passade bra just då.


answerAuthor
– För mig har det stora problemet snarare varit balansen mellan forskning och arbetet med att garantera finansiering för forskning och forskarutbildning.
Den tid som egentligen borde användas till egen forskning och insatser inom forskarutbildning äts alltmer upp av att jaga externa medel för finansiering av verksamheten. Undervisningen har i det här läget faktiskt blivit den plattform utifrån vilken jag ändå kan bedriva en slags extensiv forskning, genom handledning av studentprojekt.

– Även det faktum att vi under de senaste åren utvecklat nya utbildningsformer, så som distansutbildningar med delvis nya målgrupper av studenter, har bidragit till att utbildningsinsatserna har inneburit egen kompetensutveckling och nyttigt nytänkande. För mig går forskning och undervisning hand i hand.
Men det är klart att jag skulle önska att jag hade mer tid till att bygga upp forskarutbildningen inom mitt ämnesområde, till egen forskning, skrivande och internationell publicering.

– Just nu bedriver jag lobbyverksamhet på nationell nivå (visavi VERVA, VINNOVA och KK-stiftelsen) för att försöka få fram finansieringsformer för "förvaltningsdoktorander" – doktorander med anställning inom offentlig förvaltning. Det borde vara lika självklart som industridoktorander är idag.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se