Webbfrågan
Tror du att Sverige får Nobelpris före 2020?

35% 8% 55%
Antalet svar:45

Så många är doktorer på departementet
Vid årsskiftet delas Utbildnings- och kulturdepartementet upp i två departement igen.
På det nya Utbildningsdepartementet är hälften av handläggarna på Forskningspolitiska enheten forskarutbildade. På Universitets- och högskoleenheten är 19 procent forskarutbildade.
Från och med den 1 januari 2007 hamnar utbildnings- och forskningsfrågorna i det nya Utbildningsdepartementet, med utbildningsminister Lars Leijonborg som chef.
Kultur- och mediefrågorna förs till ett eget departement, Kulturdepartementet, tillsammans med idrottsfrågorna.

I nya Utbildningsdepartementet arbetar 190 personer. De flesta är opolitiska tjänstemän som jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut. Bara 19 personer är politiskt tillsatta.

Departementet är organiserat med sakenheter som sköter det löpande arbetet inom olika sakfrågor. Där handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av de viktigaste uppgifterna är att ta fram underlag för regeringens propositioner inom området.

På Forskningspolitiska enheten, som ansvarar för övergripande forskningspolitiska frågor, arbetar tolv handläggare. Hälften av dem har själva disputerat.

På Universitets- och högskoleenheten, som ansvarar för frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning och forskning vid universitet och högskolor, arbetar 21 handläggare. Av dem har fyra doktorsexamen.
De är i:
• Fysik
• Växtfysiologi
• Franska
• Medicin
2006-12-18