Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Bättre jämställdhet utlovas
Foto: T. Busch-Christensen
Pär Omling.
– Vi lovar skärpta bidragsregler för ökad rättvisa åt missgynnade kvinnliga forskare. Det säger Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, efter att det i en självkritisk rapport framkommit att kvinnliga forskare missgynnats i bidragsgivningen.
I rapporten, som Vetenskapsrådet lämnade till regeringen 1 november, har man gått igenom de drygt 17 000 ansökningar som inkommit under 2003-2005, ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga tittat på följande:

• andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos Vetenskapsrådet i relation till kvinnors och mäns andelar bland högskolans disputerade lärare/forskare,
• beviljningsgraden för kvinnor och män och genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen.
 
Det som kom fram är att som helhet hade kvinnor och män i stort sett lika stor framgång. Men tittar man närmare på resultatet ser man tre områden där kvinnorna missgynnats.

• Kvinnor hade sämre framgång än män vid fördelningen av de så kallade Linnébidragen (utfallet hänger samman både med lärosätenas urval och Vetenskapsrådets bedömningar).
• Kvinnorna fick sämre utfall inom postdoktorsstipendier för utlandsvistelse.
• Inom medicinområdet hade kvinnor mindre framgång än män inom alla bidragsformer utom forskarassistenttjänster.

Enligt Pär Omling kommer nu Vetenskapsrådet att skärpa de interna reglerna och kräva att könsskillnader alltid motiveras explicit och skriftligt.
2006-11-20