Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

"Ämnesdidaktik är värdefullt"
International evaluation of didactics.
Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har utvärderat ett 30-tal forskningsprojekt inom didaktik, bland annat inom naturvetenskap och matematik.
Sammanfattningsvis konstaterar utvärderarna i rapporten International evaluation of didactics att satsningen på ämnesdidaktik varit värdefull i sig och att projekten har direkt relevans för lärare och lärarutbildning. Man konstaterar att forskarskolorna har en positiv roll när det gäller att bygga upp kunskap inom respektive område.

Samtidigt består projekten av många doktorander och få seniora forskare. För att minska sårbarheten bör flera seniora forskare finnas i ledningen, kanske genom utökad samverkan/nätverk mellan universiteten, menar utvärderarna.  

Svårt att utvärdera

Svårigheterna i utvärderingen har varit att bedöma resultaten i förhållande till forskningsfrågorna, då de senare varit vaga och ambitiösa. Man har funnit få hypotesprövande projekt vilket skulle ha underlättat resultatuppföljningen. Majoriteten av projekten är kvalitativa och syftar till att öka förståelsen av lärande och kunskap. Utmaningen för framtiden, handlar enligt utvärderarna om att öka det internationella samarbetet med forskare inom didaktikområdet.
2006-11-20