Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

Uppdrag tynger kvinnor i karriären
DEBATT
Det kostar på för kvinnor att bli jämställda.
En ny rapport från Högskoleverket – Forskarutbildning och forskarkarriär – visar på alarmerande siffror på utvecklingen av jämställdhet inom naturvetenskaperna.

18 procent av de kvinnor som doktorerade 1985-1988 erhöll forskarassistentanställning jämfört med 5 procent som doktorerade 1998-1999 (motsvarande siffra för män är 9 procent). Slutsatsen man drar är att det är tveksamt om den jämställda utvecklingen under 90-talet fortsätter inom naturvetenskaperna – männen tycks dra ifrån igen. Det är dessutom helt klart att män som doktorerat har dubbelt så stor chans som kvinnor som doktorerat att bli professorer, inom samtliga ämnesområden.

Dystra siffror

Dystra siffror – men vad beror de på? Varför tappar kvinnor konkurrenskraft eller försvinner ut i annan verksamhet?

Förutom att den akademiska karriärvägen efter doktorsexamen är oerhört svår att ens påbörja, på grund av för få rekryteringsanställningar, så finns många hinder på vägen mot professuren. Och då tänker jag inte främst på barnafödande, eftersom småbarnstiden snarare gör kvinnor till mer effektiva forskare.

Splittrad arbetssituation

Nej, dagens forskare kan närmast beskrivas som mångsysslare. De få kvinnor som idag finns i systemet måste uppfylla kraven på jämställdhet i alla upptänkliga styrelser och vetenskapliga sammanhang. Detta bidrar till att göra arbetssituationen oerhört splittrad och resulterar många gånger i minskad konkurrenskraft eftersom man inte hinner forska så mycket som man vill.

Det är oerhört viktigt att kvinnor verkar i styrelser och sitter som sakkunniga i allt från forskningsanläggningar till forskningsråd men med tanke på att kvinnorna fortfarande är så få blir arbetsbelastningen på den enskilda extremt hög. Kvinnorna hinner helt enkelt inte avancera i karriären lika snabbt som män.

Mer administrativ hjälp behövs

En lösning skulle kunna vara ett ordentligt stöd från våra universitet och högskolor för att stärka konkurrenskraften och stimulera även kvinnor att fortsätta avancera inom akademin. Det är alltså frågan om medel i form av personal – administrativa tjänster i form av sekreterare och teknisk hjälp.

Utan en sådan support till de framstående kvinnor som lägger ner extra mycket tid och arbete på externa uppdrag, som starkt engagerar sig och ställer upp för att uppfylla jämställdhetskvoten i diverse styrelser och rådgivande organ, uppnås nog aldrig jämställdhet.

Rekryteringsanställningar för yngre

Likaså: om inte antalet rekryteringsanställningar för yngre forskare kraftigt ökar – och det snart – tappar man snabbt de framsteg som gjorts avseende jämställdhet i forskarvärlden.

Fotnot: Läs också artikeln Dubbelt så svårt för kvinnor att bli professorer i det här numret av Tentakel.
2006-03-27