Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Nytt hopp för energigrundforskningen
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet NT.
Den av somliga hett efterlängtade energipropositionen (Prop. 2005/06:127) lades fram den 22 mars och innehåller både välbekanta och nya signaler om den framtida energiforskningen.

För Vetenskapsrådets del är energigrundforskningen av speciellt intresse. Sedan 2005 ligger den samlade finansieringen för energiforskningen hos Energimyndigheten.

I den nya propositionen slås fast att Energimyndigheten också har ett ansvar för att stödja energirelaterad grundforskning. Dessutom anges att samråd bör ske med Vetenskapsrådet och Formas i dessa delar.

Samråd föreslås också för starka miljöer inom energiforskningsområdet.

Diskussioner om konkreta samverkansformer mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet har redan förts. Detaljer, tidplan och beslut återstår.

Det finns säkert skäl att återkomma till energigrundforskningen i kommande nummer av Tentakel men denna ledare vill jag gärna avsluta med att önska Nordita (Nordiska institutet för teoretisk fysik) lycka till på sin nya hemvist i Stockholm!
2006-03-27