Webbfrågan
Utbildas det för många doktorer?

49% 8% 42%
Antalet svar:108
Nästa nummer
Den 27 mars

Första språkgenen har identifierats
Foto: Simon Fisher
Den röda markeringen visar mutationen i FOXP2 molekylen som ger allvarliga språk- och talsvårigheter.

Nature Reviews Genetics 7, 9-20 (01 Jan 2006)
Han visar upp en bild på George Bush och en schimpans.
– Bara en av dem kan tala, säger Gary Marcus, docent i psykologi vid New York university.
Någon bland åhörarna mumlar tyst: ”who?”
ST LOUIS
Skratten klingar på seminariet om språkets utveckling under den årliga vetenskapskonferensen anordnad av AAAS (American Association for the Advancement of Science) i slutet av februari.

Det visar sig att språk – som forskningsområde – inte bara hör hemma inom humaniora, utan även inom molekylärbiologi.
– Genetiskt skiljer det bara cirka 1,5 procent mellan människa och schimpans. Tänk att det kan räcka för att ge språk, säger Gary Marcus fascinerat.

Språk har uppstått genom evolution

Tillsammans med Simon Fisher, docent i molekylär neurobiologi vid universitetet i Oxford, publicerade han i januari en artikel i tidskriften Nature som menar att språk bör ses som ett resultat av evolution, inte en unikt mänsklig uppfinning.

– Genom att undersöka hur snabbt olika gener förändrats under evolutionen kan man se vilka som är särskilt viktiga. Om ett visst protein, i modifierad form, ger en tydlig överlevnadsfördel, kommer den nya slumpmässigt förändrade genen att spridas snabbt inom populationen. Därefter kommer den att bevaras intakt, säger Simon Fisher.
Detta är vad Darwin kallade positiv selektion.

– Om en gen, när den skadas, leder till försämrad kommunikationsförmåga betyder det att genen spelar en roll för hur hjärnan bearbetar språk, säger Simon Fisher.

Skadad gen försämrar talet

En sådan gen är FOXP2, som kodar för ett protein som består av 715 aminosyror.
Personer med en skadad variant av genen har stora problem med språket – både med att artikulera och med grammatiken.

Därmed skulle man kunna tro att FOXP2 är unik för människan. Genen finns dock i liknande form hos fåglar, fiskar, gnagare och reptiler.
Men tittar man på det genetiska utvecklingsträdet ser man att FOXP2-genen har förändrats på ett par ställen, jämfört med den närmaste släktingen schimpansen. Detta hände tidigt i människans historia och genen har sedan bevarats intakt de senaste 200 000 år sedan.

Första kopplingen mellan gen och språk

– Hypotesen är att den nya varianten av FOXP2-genen förbättrade vår talförmåga och hjälpte oss att överleva, säger Simon Fisher.
Detta är det enda hittills kända kopplingen mellan en gen och språkförmåga

Ändå skulle han inte riktigt gilla rubriken på den här artikeln:
– Det finns ingen enskild språkgen. FOXP2 reglerar andra gener som i sin tur spelar roll för artikulering, tal och grammatik. Det är bara en del i det evolutionära pusslet.
Däremot visar upptäckten av gener som FOXP2 att modernt mänskligt språk har utvecklats genom evolution.
2006-02-27