Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

Rådsforskare får svårare att få fast anställning
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar löpande ett 90-tal rådsforskartjänster.
Men det har blivit allt svårare att få en fast anställning inom den akademiska världen - även för de välmeriterade rådsforskarna. Det visar en ny enkät.
Under våren slutförde Vetenskapsrådet en enkät bland tidigare rådsforskare för att ta tillvara deras erfarenheter och bevaka frågan om anställningstrygghet. Av 90 tillfrågade svarade 74 personer. Tendensen är att det varit något svårare att få fast tjänst för dem som slutat senare.

– Vi har fångat upp signaler som stärker vår misstanke om att det finns problem att omvandla rådsforskaranställning till tillsvidare-anställning. Formen är fortfarande lyckad, men det finns en försämrad ekonomisk kraft på fakulteterna, säger huvudsekreterare Arne Johansson.

Exklusiva tjänster

Varje år utser Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap ett tiotal så kallad rådsforskare.
– Det är mycket exklusiva positioner som ger en chans för lovande forskare att etablera sig och bygga upp en egen forskargrupp, säger huvudsekreterare Arne Johansson.

Att vara rådsforskare innebär en akademisk lyx med sex års heltidsfinansiering och positiv behandling i ansökningar om forskningsbidrag. För att antas krävs att man är mycket meriterad och ofta redan har haft anställning som forskarassistent.

– Basresurserna till forskning vid universiteten blir magrare och magrare så vi har till och med professorer som söker. Men då blir det rundgång i systemet. De här rådsforskartjänsterna är till för att stödja nya spännande områden och stötta unga duktiga forskare i deras karriärer, säger Arne Johansson.

Universiteten måste inte lova tjänster

I juli 2004 togs kravet bort på att universiteten skulle garantera en tillsvidareanställning för dem som antogs som rådsforskare. Det finns inte stöd för det kravet i den förordning, SFS 2004:384, som reglerar rådstjänster. Universitetens ansträngda ekonomi har också medfört att de ibland inte kunnat ta emot rådsforskare.
Fungerar inte rådsforskartjänsterna bra slutar förstås Vetenskapsrådet att utlysa nya, men inget talar för det i nuläget.

Arne Johansson, vars egen första fasta tjänst var hans professur, vill att universiteten ska delta mer aktivt i karriärsplaneringen.
I enkäten svarade mer än hälften att de fick inget eller lite stöd från institutionen med karriärplanering.

– Vi kommer att bevaka frågan och föra en dialog med universiteten. Det är hårt om man som medelålders forskare med lång utbildning och erfarenhet plötsligt befinner sig i en helt otrygg anställningssituation. Samtidigt är de här personerna så duktiga att universiteten verkligen borde vilja anställa dem, säger Arne Johansson.
2005-10-18