Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

Svensk fysik håller världsklass
Joakim Amorim
Svensk forskning inom den kondenserade materiens fysik håller världsklass, enligt en utvärdering gjord av Vetenskapsrådet.
Men samtidigt hotas den positiva utvecklingen av ett otryggt anställningssystem.
Totalt har 65 forskargrupper med finansiering från Vetenskapsrådet granskats av sex internationella experter.
Särskilt framstående är svenskarna inom ytfysik och spektroskopi samt teori och modellering. Dessutom är vi framgångsrika pionjärer inom nanoteknik.

Samtidigt varnar expertgruppen i utvärderingen för att många finansiärer vill styra för mycket mot tillämpad forskning. Vetenskapsrådet bör hålla fast vid uppdraget att stödja grundforskning, skriver de.
 
– Sverige har många starka grupper och forskare inom området. Bland jämförbara länder är det bara Holland och Schweiz som kan mäta sig med Sverige. Det finns även indikationer på att de svenska forskarna ligger klart över medel när det gäller publiceringar och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter, säger Joakim Amorim, sekreterare i Vetenskapsrådets utvärdering.

Många tillämpningar

Det finns många praktiska tillämpningar inom den kondenserade materiens fysik. Mest handlar det om nya material med speciella egenskaper - som hårda borrar, slitstarka och tåliga ytor, halvledare som tål värme och hög effekt och frekvens, biologiska material som kan integreras i kroppen eller användas som sensorer, små men kraftfulla lasrar för kommunikation, magnetiska material för hårddiskar och annan typ av lagring av information.

Varför är svenska forskare så duktiga?

– Jag tror att det beror dels på att Sverige trots allt har satsat en hel del pengar inom området, dels på att vi har en lång tradition av fysik och dels på att vi har fått hit många ryska forskare som är duktiga på matematik, säger han.

Otryggt anställningssystem

Men det finns en baksida också. Utvärderingen visar att den gynnsamma situationen är hotad – av ett otryggt anställningssystem.
– Bara 10 procent av omkring 400 forskare är fullt finansierade från universiteten, resten är delvis eller helt externfinansierade.

Det gör forskningen mycket sårbar om de statliga bidragen till området från exempelvis Vetenskapsrådet och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, minskar. Dagens försörjningssystem försvårar långsiktiga eller riskfyllda satsningar och gör att unga forskare upplever de akademiska karriärsmöjligheterna som mycket svåra .

– Det är glädjande att konstatera att den svenska forskningen inom den kondenserade materiens fysik håller en hög klass. Utvärderingen belyser också forskningens villkor på universiteten idag. Den är en viktig input till en fortsatt diskussion inom Vetenskapsrådet om hur vi kan finna den bästa balansen mellan olika stödformer med de begränsade medel vi har, säger huvudsekreterare Arne Johansson.
2005-10-18