Kommentera "Låt VR kvalitetspröva all forskning"
Tentakel

Anmäl

Forskningssatsningar

Jag kan inte annat än hålla med Thomas Helledays inlägg angående forskningsfinansiering.

För det första tycker jag det är oärligt av stadsmakterna att trycka på Sveriges skenbart stora satsning på forskning, mätt i procent av BNP, när det i själva verket är en väldigt liten del som tilldelas genom konkurrensutsättning, genom exempelvis VR. I själva verket skulle jag snarast beteckna en stor andel av projekten som får del av statens och företagens forskningskaka som produktutveckling (om vi bortser från den satsning som görs från VR).

För det andra tycker jag Thomas Helleday har en viktig poäng i det missriktade i att försöka satsa på "starka forskningsmiljöer" (SFM). Att kunna skapa eller hitta sådana miljöer är notoriskt svårt. Jag skulle också vilja tillägga att det ofta i diskussioner kring SFM dyker upp tankar kring den så kallade kritiska massan av forskare. Detta är enligt min erfarenhet ett utomordentligt vanskligt begrepp. Vad som är "kritisk massa" skiljer sig drastiskt inom och mellan områden, beroende på forskningsledare, forskargrupp, forskningskaraktär etc. Eftersom både SFM och kritisk massa är relativt vaga begrepp så undrar jag hur dessa skall kunna användas för att på ett rationellt sätt fördela projektmedel.

Sist kan också nämnas att den finansieringssituation universiteten och dess forskare idag lever under starkt påverkas av den undervisningsfinansiering som systemet erbjuder. På grund av osäkerheten att i ett längre perspektiv kunna behålla forskningsmedel från externa källor tänker sig institutioner idag för både en och två gånger innan en ny person anställs, eftersom finansiering via undervisning på intet sätt heller kan garanteras utan sker i det närmaste på årsbasis. Denna kombination av två kortsiktiga finansieringslösningar, båda skapade med tanke på konkurrensutsättning och kvalitétssäkring, gör att en önskvärd stabilitet i systemet går förlorad. Kanske är det så att ett annat system med långsiktig finansiering skulle leda till en och annan forskare som ligger på latsidan, men på det stora hela tror jag att ett i allmänhet långsiktigt åtagande från forskningsfinansiärer skulle leda till bättre forskning.

Mattias Marklund

Institutionen för fysik, Umeå universitet
Centre for Fundamental Physics, Rutherford Appleton Laboratory, U.K.

Mattias Marklund
2006-05-02
16:18:42
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 5 minus 2:
SKICKA 
REGLER