Kommentera "Dubbelt så svårt för kvinnor att bli professorer"
Tentakel

Anmäl

Fel igen

Nej, det är inte "dubbelt så svårt" för kvinnor att bli professor, inte heller har män "dubbelt så stor chans" att bli detsamma. De siffror som redovisas visar att andelen av de män som disputerat för 12 (eller 18) år sedan och som också blivit professorer är dubbelt så stor som hos motsvarande grupp kvinnor. Dessa siffror säger ingenting om vare sig svårighetsgrad eller "chans", eller ens något om de mekanismer som skulle kunna förklara skillnader i andel. Rubriksättning och ingress är bara tom retorik. Precis som Bo Rothstein påpekade i marsnumret av Axess så har universitetsvärlden och vetenskapssamhället det påtagligt svårt att låta sina idéer om utvärdering och tolkning av data vägleda granskningen av den egna verksamheten. Maktens jämställdhetsdemagogi har hög röst, men fel igen.

Per Lundberg
2006-03-27
19:15:09
Anmäl

Is it problem at all?


The title of article includes emotional interpretation: it is bad if less women become professors. Is it? Who said that 50/50 is good in every field or business? Could it be that women have somewhat different values in their life, that they think more about family (or something else) rather than sacrifice most of private life to achieve carier growth? Is it bad to have life values different from values of men? Is it bad if they do? I think it would be reasonable to make another study and to ask new defended doctors: how many of them wish to become professors? What if there will be two times more males than females who want it? Actual scientific competetion is not between different genders, we compete with international science where standard is working a lot overtime, in some countries (take Japan for example) without weekends and vacations. That is reality of modern science, bad or good. That is the question which need to be solved: how to compete with those scientists (male or female). Not how to make 50/ 50 between male and female professors. Otherwise it will be again gender discrimination-this time against man.

X Y
2006-03-27
19:44:49
Anmäl

Vi vill ha samma möjligheter!

XY,

Kvinnor vill ha samma möjligheter till karriär som män - vi vill inte behöva jobba hårdare för att anses lika bra (nästan) som våra manliga kollegor. Tror man dessutom att mångfald (i kön, ålder och etnicitet etc.) ger positiva bidrag till den intellektuella verksamheten så måste vi öka jämställdheten på högre positioner. Naturligtvis får vi inte förlora ?kompetens? eller ?professionalitet? i våra strävanden mot en mer jämlik värld. Många av oss som nu har slutat hade gärna varit kvar inom akademin om man hade känt att man var sedd och behandlad som en jämbördig. Då hade kanske priset med hög arbetsbelastning varit värt att betala.

Dessutom tror jag inte att flertalet av de personer som viger sitt liv åt forskarvärlden gör ett bättre intellektuellt arbete om de avstår både helger och semester. De borde lära sig prioritera istället.

Men kanske har du rätt i att kvinnor, oftare än män, ser en alternativ, helt acceptabel karriär utanför akademin. Tur är väl det.

Ulrika  Rosengren
2006-03-28
00:03:10
Anmäl

Är det viljan som tryter?

Tänk den djärva tanken att män i genomsnitt -OBS I GENOMSNITT - i högre grad än kvinnor prioriterar forskning (och annan yrkesverksamhet) än kvinnor som I GENOMSNITT prioriterar andra element i livet högre... Tänk om män I GENOMSNITT är smalspårigare, envetnare och ärelystnare än kvinnor. Det är kanske alldeles fel - eller? I varje fall är det ovetenskapligt att a priori utesluta från prövning en fullt testbar hypotes.

Staffan Ulfstrand
2006-03-28
09:12:03
Anmäl

Mer information

Mager rapportering. Komplettera med:

1. Andel kvinnor bland dem som disputerade 1980-1991.
2. Hur stor andel av män och kvinnor som disputerade 1980-1991 fanns kvar inom akademien 1,3,6 år efter doktorsexamen.

Eller med andra ord, är det vid steget till professor som bortfallet sker, eller är det långt tidigare?

Mats Almgren
2006-03-28
13:11:52
Anmäl

too much?

....
För första gången i historien halkar männen efter i samhällsutvecklingen.
De får sämre betyg än kvinnor, de vill inte gärna flytta från hemorten och de avstår oftare från att plugga vidare. En avgrund växer fram mellan storstädernas unga flexibla kvinnor och de unga män som blev kvar på bruksorten.
....
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx?O=Index&ArticleId=2005\06\13\147150

mer feminism behovs?

X Y
2006-03-28
17:40:33
Anmäl

to Ulrika

It is clear for everybody that man and women should have equal opportunities. You misunderstood. Long working hours required to compete on international level, not to prove something to men. Japanise guys also take their priorities and at the same time work like hell day and night. You may refuse to do the same, but if so-forget about success in science. Men is more likely to take more risks and to sacrifice more of priviate life to win competition. Why should you force women to do it? Women should make their values more important for society, not just to copy men values and demanding 50/50 in each field, especially by using administrative forces.

X Y
2006-03-28
18:27:12
Anmäl

Ställ frågan varför kvinnor och män prioriterar olika!

Till Staffan & XY,

Kvinnors vilja att forska tryter inte. Men däremot erkänns/syns deras strävanden/forskning allt för sällan. Det finns redan idag tillräckligt med kompetenta kvinnor som är villiga att viga sitt liv helt åt forskningen för att fylla de fåtal platser som finns på professorsnivå. Manliga nätverk lyfter fram yngre män, tyvärr finns det ännu få motsvarande kvinnliga nätverk som har samma inflytande.

Den intressanta frågan är inte om kvinnor/män har olika värderingar eller ej utan vilka underliggande faktorer styr så att det blir så. Först därefter kan vi försöka ge lika möjligheter åt män och kvinnor. Det måste vara samhällets uppgift att sträva mot att premiera kvalité, inte enbart vassa armbågar

Ulrika Rosengren
2006-03-28
22:27:51
Anmäl

Varför detta envetna försvar?

Jag har många gånger ställt mig frågan varför så många forskare envist försvarar nuvarande ordning. I min naivitet förväntar jag mig ett förhållningssätt som innefattar kritiskt granskande och reflektion kring de åsikter och värderingar som ligger till grund för dagens ordning. Denna ordning i forskarvärlden, och i samhället, som medför en skev struktur oss män och kvinnor emellan.

Utifrån det jag granskat har jag funnit två tänkbara orsaker. Givet dessa kan man börja fundera på åtgärder.

1. Studier visar att män och kvinnor betygsätter kvinnors prestationer lägre än mäns. (Enda skillnaden är namnet/könet på personen i fråga, inte prestationen). Detta kan man anta avspeglar sig i bedömning av forskningsprestationer, t ex ansökningar och nätverk.
2. Studier visar att kvinnor tenderar att utföra en större del av arbetsuppgifterna i hemmet. Föräldraledighet, s k marktjänst.

Att bemötandet är olika är ju skrämmande och något som vi alla och envar måste inse och ta till oss i våran yrkesroll. Här krävs tydliga riktlinjer, med både morötter och sanktioner, riktade mot oss forskningsledare.

Att låta föräldraledighet och ansvar för barn ställas emot möjligheterna till forskning är inte något våran arbetsgivare ställer upp på. Det är tvärtemot riksdagens riktlinjer. Alltså måste det tydligare kompenseras för föräldraledighet. Universitetsledningarna och råden måste bli tydligare hur man kompenserar, dvs ser till att förlorade tid ersätts och det tempo man förlorat också ersätts. Både för forskargruppen/projektet och den enskilda forskaren/doktoranden.

Att istället godta fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet som något givet måste vila på något antagande. Troligen att det är av naturen, eller på annat sätt, givet. Att bevisa det är inte helt enkelt och troligen inte etiskt förvarbart. Då föredrar jag att ta ställning för att betrakta oss alla som likvärdiga.

Den logiska konsekvensen av alternativet, dvs att inte satsa resurser för att motverka dessa två orsaker, är helt sonika att sluta anta kvinnor som doktorander och göra tillvaron än mer enkönad.

Uno Wennergren

Uno Wennergren
2006-03-29
08:38:13
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 4 multiplicerat med 2:
SKICKA 
REGLER