Kommentera "Anna kan stanna i Sverige"
Tentakel

Anmäl

Huvudskälet är nog knappast uppfyllt...

Citat:
"Huvudskälet till Vetenskapsrådets nya bidragsform är att underlätta den akademiska karriären för unga kvinnor, som ofta har svårt att göra postdok utomlands av familjeskäl."

Nästa citat:
"Tre av de tolv har disputerat i Sverige."

Jag får inte riktigt de här två citaten att gå ihop. Den enda rimliga förklaringen är väl att de som har beslutat har struntat fullständigt i huvudskälet ovan?

Bitter
2005-11-21
17:37:52
Anmäl

Två syften

Denna bidragsform har två huvudsyften. Det ena är det som 'Bitter' citerar och det andra är att få ett inflöde av duktiga unga postdok-forskare till Sverige från utlandet. Det är ändå glädjande att Anna och ytterligare två har lyckats passera nålsögat i den hårda konkurrens som var med drygt 160 ansökningar med ett stort internationellt inslag.

Arne J, huvudsekr.
2005-11-25
17:11:07
Anmäl

könsstereotyper

Svårigheterna med att förena postdok och familj kan förvisso många vittna om. Men varför förutsätts familjeliv vara enbart en kvinnlig angelägenhet? Att även pappor/makar har samma problem (om deras familjer är något sånär jämställda) osynliggörs. Det är märkligt hur ofta man som pappa möts av förvåning över att man inte t.ex. kan företa längre resor eller jobba sent p.g.a. familjen. Normen tycks fortfarande vara att hem och barn sköts av kvinnan. Undermeningen i artikelns andra stycke, att kvinnor inte kan göra karriär därför att de ska ta hand on familjen, tycker jag andas en stor portion könsfördomar.

Svante Jonsell
2005-11-27
21:10:57
Anmäl

heja Svante !


Underbart att höra en kille som dig Svante, som vägrar foga dig i den manliga stereotypen. Vi vet att ni är fler, så himla synd bara att det hörs så lite om er. Jag tycker forskare (oavsett om det är en kvinna eller en man) med familj diskrimineras i post-doc processen eftersom det av förklarliga skäl är svårare att kuska runt med barn än om man är singel. Dessutom saknas i många länder statliga dagis och kostnaden för barnen kan därmed långt överstiga den kompensation som råden ger per barn. Därför är post-docs inom Sverige mycket bra, och det är sorgligt att så få svenskar fått del av denna satsning. Jag förstår inte hur VR resonerar. Det är en utopi att tro att forskare (och studenter för den delen) vill hoppa fram och tillbaka mellan länder. Har de aldrig hört talats om sociala nätverk och familjesammanhållning ? Vi är betydligt mindre mobila än vad de vill försöka tvinga oss till att vara.

Emma
2005-11-28
10:05:52
Anmäl

Ett hån!

"...lyckades passera nålsögat i den hårda konkurrens..."! Att 3 av 12 är svenskar är ju ett hån mot svenska doktorer och i slutändan mot svensk forskning, det är ju inte så att de bästa utländska doktorerna i allmänhet söker sig till Sverige. Det blir intressant att se hur många som tackar nej till stipendiet eftersom de fått bättre erbjudande från annat håll...
Dessutom verkar Arne Johansson överskatta betydelsen av pengar från VR för att få "ett inflöde av duktiga unga post-dok forskare till Sverige". Faktum är att det redan finns en mängd stiftelser både i Sverige och Europa som ger pengar till det.
Däremot finns det i stort sett ingen möjlighet att fortsätta med forskning i Sverige efter man har disputerat. Jag (och säkert många med mig) som har barn och en fru som också försöker göra karriär har mycket svårt att åka utomlands under ett par år. Naiv som jag är trodde jag att VR hade tänkt till, och planerade att fylla den luckan med den nya typen av post-dok stipendier. Jag hoppas att ni tänker annorlunda nästa år, men under tiden tänker jag skaffa taxikörkort...

Martin Lovmar
2005-11-29
10:16:54
Anmäl

VR är ute och cyklar !

Denna nya satsning på post-docs inom Sverige väckte stort hopp hos många som Emma uttrycker sig i föregående insändare "inte vill hoppa fram och tillbaka mellan länder" och tro mig- vi är många!. Det är tråkigt att VR inte verkar vilja satsa på unga svenska forskare. Jag har väldigt svårt att tro att det bland alla sökande fanns endast tre svenskar som var meriterade nog. Att "så många" som tre lyckats passera nålsögat är ju en direkt nervärdering av kvaliten på den svenska forskarutbildningen.
Jag ifrågasätter vetenskapsrådet andra syfte att finansiera ett inflöde av utländska post-docs när det finns så många andra stiftelser som gör det allaredan - Marie Curie, EMBO, FEBS, Wennergrenska, för att bara nämna några. Det ska bli inressant att följa upp hur många av de utlänningar som beviljades bidrag verkligen som tackar ja i slutändan. För varför skulle man som mkt meriterad utlänning komma till Sverige och få dålig lön där hälften måste skattas bort när man förmodligen kan få ett hyfstat stipendium från någon av de andra stiftelserna? Däremot är ju en postdoc med lön en enorm möjlighet för en svenska forskare som vill fortsätta sin karriär i Sverige

Amanda
2005-11-29
10:37:18
Anmäl

för jävligt

Ja, vi är många upprörda över utslaget av årets "nya" bidragsform som skulle främja svenska doktorer att kunna stanna i Sverige. Det är upprörande att vetenskapsråden bara har ansett tre svenska doktorer av totalt 170 sökande värdiga/"passerat nålsögat" för att få bidrag till anställning. Att betala ca 600 000 kr per år till utländska doktorer som lika gärna kunnat få ett stipendium, är direkt stötande. Om de nu är så duktiga, dvs passerat Vetsnapsrådets nålsöga, borde de ju lätt kunna få ett stipendium med sin ansökan hos någon annan stiftelse. Eller???
Varför, citerar Arne på Vetenskapsrådet "öka inflödet av duktiga unga post-doks från utlandet" när vi inte kan ta hand om, se till att de överflöd av duktiga doktorer som utbildas i Sverige kan få en anställning???? En tolkning av Vetenskapsrådets tilldelening av pengar är at vi svenska doktorer som är tillräckligt bra är väldigt få. Jag trodde att kvaliteten på de svenska doktorerna var hög.
Vi är flera som vill starta en namsinsamling som protest mot årets utslag av denna bidragsform.

Josefine
2005-11-29
11:02:15
Anmäl

Helt otroligt dumt!!!

Hur kan vetenskapsrådet bara tilldela tre av tolv bidrag till svenska doktorer? Den nya bidragsformen var till för att hjälpa duktiga svenska doktorer, inte stjälpa.

Mycket irriterad.

Anna
2005-11-29
11:20:18
Anmäl

Märkliga syften

Man undrar ju inte så lite hur syfte nr ett som var att få möjlighet för kvinnliga post-docs att kunna stanna i Sverige kan kombineras med nr två som enligt Arne är "det andra är att få ett inflöde av duktiga unga postdok-forskare till Sverige från utlandet." Att ta hit utländska post-docs är säkert bra om man nu får dem att stanna i Sverige så man kan ta del av deras arbete, men hur många gör det? Vidare, hur blir det fler post-doc tjänster i Sverige för att man tar in utländska post-docs? Är det bara jag, eller är den spin-off-effekten inte helt klar??

Pär L
2005-11-29
17:58:47
Anmäl

VILKET SVEK!

Ja, jag håller med ovanstående. Själv har jag inga pengar för att fortsätta min post-doc studier, som dessutom går mycket bra. Mina meriter är dessutom minst lika bra som de tilldelade samt en mycket bra projektplan. Men nej, ge pengarna som skulle främja svenska doktorer/post docs att kunna stanna i Sverige till utländska diktorer. Det blir säkert jättebra! Jag måste skynda mig nu, mitt pass på ICA börjar om en timme.

Maria
2005-11-30
11:27:49
Anmäl

Två bra syften - men lite disparata

Det är jättebra att möjligheten att kommentera artiklarna i Tentakel har stimulerat bl.a. denna debatt om ’postdok i Sverige’. Det dubbla syftet med utlysningen av ’postdok i Sverige’ kan tyckas som en sammanblandning av två ganska olika målsättningar och det är möjligt att det skulle kunna vara en bättre lösning att hantera ansökningar från utlandet separat från de som söker för att stanna i Sverige. Den ordning som användes i år var däremot tydligt annonserad i utlysningen. Att få ett inflöde av friska forskningsidéer från unga forskare från olika håll i världen kan vara en mycket betydelsefull stimulans för forskningens förnyelse här i Sverige och intresset var stort redan i denna första omgång.

Att ta in postdoks utifrån är något som redan stöds av flera finansiärer i Sverige men det är ett inslag som förmodligen borde användas i ännu högre grad. Syftet är (i analogi med de vi skickar ut) inte att de ska stanna i Sverige utan att deras forskningsidéer ska smitta av sig i de svenska forskningsmiljöerna och de miljöerna ska vara så attraktiva att de som kommer hit känner att de kan utveckla sina idéer på ett bra sätt i dessa.

Utlysningen av postdokstipendier för utlandsvistelse kommer att fortsätta och det är förstås viktigt att vi på detta sätt verkar för att ’ta hem’ aktuella forskningsidéer från de bästa forskningslabben i världen. Intresset för denna form var också i år stort och med en fantastisk kvalitet på de sökande.

Hela utlysningen 2005 av ’postdok i Sverige’ var en ’liten försöksballong’ för att pejla intresset och för att hitta formerna för denna bidragsform. Budgeten för utlysningen 2006 är i dagsläget planerad till samma storlek och vi kommer under 2006 titta närmare på denna form för att se om det är motiverat att öka omfattningen. Möjligheten att dela upp de två syftena kommer att diskuteras vidare.

Arne Johansson, Huvudsekr.
2005-11-30
17:51:15
Anmäl

Lite konstiga resonemang

Forskning aer en internationell verksamhet. Daerfoer aer det nyttigt att aaka paa postdoc utomlands, och daerfoer aer det bra att utlaendska postdocs kan komma till Sverige. Punkt slut. Klarar svenska doktorer inte av att konkurrera med utlaendska dito om postdoc-anslag, saa heter loesningen inte etnisk kvotering, vilket en del haer verkar implicit foerespraaka. En saadan typ av kvotering aer lika grundlaeggande fel som koenskvotering. Loesningen heter att foerbaettra svensk forskarutbildning, vilken inte aer saa bra som det ofta paastaass. Kan svenska doktorer inte konkurrera med utlaendska dito saa antyder detta att vi utbildar foer maanga doktorer och de aer foer daaligt meriterade foer att kunna haevda sig i internationell konkurrens. Forskning aer inte raettvis, utan bedrivs i en konkurrensutsatt miljoe. Det aer bittert foer dem som inte lyckas, men situationen skiljer sig daervidlag inte i Sverige fraan andra laender. USA har oeppnat sina graenser foer forskare fraan andra laender, vi borde goera detsamma i Sverige.

Peter
2005-11-30
18:18:41
Anmäl

Förklaring på resonemanget...

Jag håller med Peter om att forskning är en internationell verksamhet. Jag har under min doktorandtid varit utomlands som gästforskare och på ett flertal konferenser. Jag har heller inget emot att arbeta utomlands under en period längre fram i tiden...

Huvudpoängen med mitt inlägg var att jag på grund av min familjesituation inte kan flytta utomlands för tillfället. Denna begränsning gör alltså att jag är diskvalificerad för den absoluta majoriteten av post-dok tillfällen. De ENDA som ger bidrag till post-dok tjänster i Sverige för svenska doktorer är VR genom sin nya satsning. Det jag reagerade på är då att VR ger 3/4 av detta fåtal tjänster till folk utifrån, som har alla möjligheter att söka andra pengar (och har de så bra meriter som har sagts inte skulle ha några problem att få dem).

Jag tror ni överskattar betydelsen av VRs post-dok tjänster för att få hit bra doktorer utifrån. De som söker sig till Sverige utifrån kommer troligen hit för att de vill till en speciell grupp. Och huruvida de blir finansierade med en tjänst från VR (i stället för med skattefria stipendiepengar från hemlandet, europeiska fonder eller andra svenska finansiärer) påverkar nog inte deras beslut att komma till Sverige.

Att vetenskapsrådet skulle kunna avsätta pengar för att ge till forskare som lever och verkar i Sverige än möjlighet att kunna fortsätta med det ytterligare en period ser jag därför inte som något konstigt. VR skulle då fylla den lucka som finns idag. Dessutom är jag alldeles övertygad om att det finns mer än 12 svenska doktorer som har tillräckligt bra meriter för att inte sänka nivån.

Martin Lovmar
2005-12-01
13:57:34
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 8 minus 4:
SKICKA 
REGLER