Detta är Bolognaprocessen

horisont
Det övergripande målet med Bolognaprocessen är att skapa ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning, EHEA, (European Higher Education Area) till 2010, genom att:
•    främja mobiliteten
•    främja anställningsbarheten och
•    främja Europas attraktionskraft/konkurrenskraften som utbildningskontinent.

Finland, Danmark och Norge har redan infört sin högskolereform. Med den nya högskoleförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2007 kan även Sverige arbeta mot dessa mål.

Namnet Bolognaprocessen kommer från… Bologna, eftersom det första mötet mellan europeiska utbildningsministrar hölls där 1999 om samarbetet för att likrikta Europas högskoleutbildningar. Då var det 29 medlemsländer.

Idag ingår 46 medlemsländer och ministrarna träffas vartannat år.
Nästa möte hålls i Leuven i Belgien i april 2009.

2007-10-01
SKRIV UT