Svårt få postdok

horisont
Konkurrensen var fortsatt hård för att få en postdok från Vetenskapsrådet, även om antalet ansökningar var färre än förra året. Minskningen av ansökningar beror framförallt på att kraven delvis förändrats och att det sker två utlysningar per år.

Inom naturvetenskap och teknikvetenskap inkom 145 ansökningar. 16 postdoktorsstipendieansökningar respektive åtta ansökningar om bidrag till anställning som postdok i Sverige beviljades. Beslut togs 22 maj.

Bland de beviljade postdoktorsansökningarna kom 38 procent från kvinnor och bland ansökningarna om bidrag till postdok i Sverige 50 procent. Beviljningsgraden överstiger i båda fallen andelen kvinnliga sökande i procent.

Det populäraste landet att åka till är USA, hälften av de som beviljats postdoktorsstipendier åker dit.

Här är listorna över vilka som fick medel för postdok.

2007-05-28
SKRIV UT