SUHF föreslår ny redovisningsmodell för overhead

horisont

SUHF föreslår en ny redovisningsmodell för ”overhead” på externa forskningsmedel. Tanken är att komma undan det procentuella schablonpåslaget, och få ett rättvisare ansvar för de indirekta kostnaderna.

Full kostnadstäckning innebär att alla kostnader för externfinansierade projekt vid lärosätena ska täckas av finansiären. Detta enligt regeringsbeslut.

Flera finansiärer är negativa till det generella schablonpåslag som används i dag, och kräver ordentligt specificering av de indirekta kostnaderna för att göra ett omkostnadspåslag.

Specificering av indirekta kostnader

Därför har SUHF tillsatt en arbetsgrupp för full kostnadstäckning, som i mars presenterade en ny modell för rättvisande redovisning vid universitet och högskolor.

– Genom den nya redovisningsmodellen kan de indirekta kostnaderna specificeras på ett rimligt sätt, säger Kåre Bremer, ordförande i arbetsgruppen.

Idag har högskolorna utarbetat sina egna modeller för redovisning, vilket innebär att den ekonomiska redovisningen till finansiärerna inte är enhetlig.

Förvaltning på tre nivåer

I den nya modellen ska samma principer gälla för alla lärosäten, och på alla nivåer inom lärosätet.

Vid de stora högskolorna finns åtminstone tre nivåer av kostnader för gemensamma ändamål:
•    Central förvaltning med gemensam ekonomi- och personalavdelning, bibliotek och lokaler.
•    Fakultet.
•    Institution.

Modellen kräver tydliga regler och riktlinjer för kalkylering, planering, löpande redovisning och uppföljning, och ställer krav på noggrann tidsredovisning från enskilda forskare.

2007-04-30
SKRIV UT